Ventilation efficiency control using thermovision


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

R. Stachniewicz

DOI: 10.15199/33.2019.01.06

Volume 557: Issue 1
Pages 38-41
Accepted for publication: 28.12.2018 r.

The article presents the use of thermovision to control the correct work of natural ventilation in apartments. On the basis of the thermograms made in the winter season in the selected apartment and the measurement of the air movement speed on the ventilation grilles, the ventilation operation was analyzed. For the purposes of the analysis, thermograms were made for the places of air inflow into the flat (unsealed windows) and air outflow (ventilation grates). The simulation of the reverse sequence through one of the ventilation ducts was also performed and thermograms of such cases were attached. This case of malfunctioning of natural ventilation is often found in residential buildings. Thermovision is a quickmethod to determine the proper functioning of natural ventilation. In cases of irregularities in its work, it also enables identification of the causes of its malfunction.

Keywords: natural ventilation; thermography; residential buildings.
[1] Chludzińska Marta, Anna Bogdan. 2010. „Ocena przepływu powietrza z nawiewnika wentylacji indywidualnej za pomocą termowizji”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (2): 31 – 34.
[2] Niedostatkiewicz Maciej, Romana Antczak-Jarząbska. 2016. „Badanie termowizyjne ciągu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym”. Dachy (1): 8 – 12.
[3] Nowak Henryk. 2012. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[4] PN-EN 13187:2001. Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni.
[5] PN-83/B-03430/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
[6] PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
[8] Sarosiek Wiesław, Beata Sadowska. 2006. „Wilgoć na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych a mikroklimat mieszkań”. Materiały Budowlane 407 (7): 25 – 27.
[9] Stachniewicz Robert. 2018. „Use of thermography for determining places in danger of the mold growth in residential buildings”. Ekonomia i Środowisko (3): 142 – 156.
[10] Targowski Leszek. 2006. „Wentylacja grawitacyjna w obiektach budowlanych”. Materiały Budowlane 407 (7): 2 – 7.
[11] Trusewicz Tomasz. 2006. „Prawne i praktyczne aspekty budowy kanałów wentylacyjnych”. Materiały Budowlane 407 (7): 8 – 10.
[12] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami. [13] Wróbel Alina. 2010. Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych. Rozprawy i monografie AGH, zeszyt 209.
dr inż. Robert Stachniewicz, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Robert Stachniewicz r.stachniewicz@pb.edu.pl