Comparative analysis of heat pump’s seasonal coefficient of performance values estimated with various methods


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

A. Trząski

DOI: 10.15199/33.2019.01.07

Volume 557: Issue 1
Pages 42-45
Accepted for publication: 21.12.2018 r.

The paper presents comparison of values of seasonal coefficient of performance of selected heat pumps, determined on the basis of PN-EN 14825, VDI 4650 guidelines and estimated data provided in the regulation on the methodology for determining the energy performance of a building. In the analysis, the differences in the obtained results an well as the causes for their occurrence were indicated. The methods used differ in both the way and scope of taking into account various factors affecting the sCOP value. Although none of the compared methods takes into account all of the factors related to the operation of heat pumps, it was emphasized that they allow a significant improvement in the quality of energy analyses compared to the use of estimated data.

Keywords: COP; coefficient of performance; heat pump; energy efficiency
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. UE L 285/10 z 31.10.2009 r.).
[2] Kubski Piotr. 2011. „O możliwości poprawy wskaźnika EP budynku przez zastosowanie pompy ciepła”. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (10): 413 – 416.
[3] Obstawski Paweł, Michał Chaberski. 2016. „Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania gruntowej i powietrznej pompy ciepła w budynku jednorodzinnym – studium przypadku”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXIII, z. 63, 11 – 12: 355 – 363.
[4] Piechurski Krzysztof, Małgorzata Szulgowska- -Zgrzywa. 2016. „Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda”. Rynek Instalacyjny (6): 35 – 40.
[5] Piechurski Krzysztof, Małgorzata Szulgowska- -Zgrzywa. 2016. „Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy”. Rynek Instalacyjny (10): 21 – 26
[6] PN-EN 14511-1:2018-08 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja.
[7] PN-EN 14825:2016-08 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej.
[8] Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła http://portpc.pl/kalkulator-scop/ (dostęp 20.12.2018 r.).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376).
[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926).
[11] Sobieraj Michał. 2015. „Sprężarkowa pompa ciepła systemu powietrze/woda. Konstrukcja i badania”. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (7): 269 – 276.
[12] Trząski Adrian. 2015. „Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 1”. Rynek Instalacyjny (7 – 8).
[13] Trząski Adrian. 2015. „Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2”. Rynek Instalacyjny (10).
[14] VDI 4650 Obliczanie pomp ciepła, Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła, Elektryczne pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
dr inż. Adrian Trząski, Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Adrian Trząski adrian.trzaski@pw.edu.pl