The state of preservation of king post truss over the church after 300 years exploitation


openaccess, Vol. 562 (6) 2019 / czwartek, 4 lipca, 2019

(Open Access)

R. Antonowicz,
A. Klimek

DOI: 10.15199/33.2019.06.02

Volume 562: Issue 6
Pages 24-26
Accepted for publication: 06.05.2019 r.

In the article the state of preservation and results of static and strenght analysis of king post truss on example of roof over one of the church in Lower Silesia is described. Attention has been paid to occurring deformation despite numerous cavities and damages of important structural elements. Strains of roof truss were marked out and the range of damage roof structure necessary repair was presented. Keywords: church; slope roof; roof truss; damages; analysis; strenghtening.
  1. PN-EN-1995-1-1. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
  2. Rysunki inwentaryzacyjne oraz dane ze skanowania laserowego obiektu,wykonane przezmgr. inż. arch. Mariusza Turkowskiego w lipcu i sierpniu 2018 r.
  3. Tajchman Jan. 2005. „Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w.”, w: Monument t. 2. Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Badań Dokumentacji i Zabytków. Przyjęto do druku: 06.05.2019 r.
dr inż. Ryszard Antonowicz, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-0026-9961 dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4945-4121

dr inż. Ryszard Antonowicz, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-0026-9961

ryszard.antonowicz@pwr.edu.pl