Testing of soil-concrete and fiber-soil-concrete panels for reinforcing railway embankments


openaccess, Vol. 606 (2) 2023 / środa, 22 lutego, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.02.12

Gut Remigiusz, Duszyński Andrzej, Jasiński Wiktor, Rychlewski Piotr, Sołtysik Robert. 2023. Testing of soil-concrete and fiber-soil-concrete panels for reinforcing railway embankments. Volume 606. Issue 2. Pages 48-51. Article in PDF file

Accepted for publication: 31.01.2023 r.

The article presents research works that are part of the project to develop the DLM technology for strengthening the railway subgrade. The technology consists in making two recessed, continuous and parallel panels of soil-concrete, i.e. a mixture of native soil, cement, water and possible additives. The strength and resistance to cyclic loads of panels made of soil concrete without additives and soil concrete with fibers were prepared. The results confirm that the requirements set as project milestones for panels in both materials are met.
 1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych –Wymagania i badania Id-106 (Załącznik do uchwały nr 139/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 5.03.2019 r.).
 2. PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome mostów.
 3. PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Metody poboru próbek oraz pomiarów wody gruntowej. Część 1: Zasady techniczne poboru próbek gruntu, skał oraz wody gruntowej.
 4. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.
 5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 6. PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
 7. PN-EN 16907-2:2019 Roboty ziemne. Część 2: Klasyfikacja materiałów.
 8.  Id-3 Załącznik 3 (normatywny) wg Id-3. Oznaczenie wilgotności i zagęszczenia gruntów metodami wzorcowymi.
 9. PN-EN 933-8+A1:2015 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
 10. PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1:Analiza chemiczna.
 11.  PN-EN 13286-2:2010Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2:Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
 12. PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
 13.  PN-EN ISO 10693:2014 Jakość gleby. Oznaczanie zawartości węglanów. Metoda objętościowa.
 14. PN-EN 1744-5:2008 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie soli chlorkowych rozpuszczalnych w kwasie.
 15.  PN-ISO 10390:1997 Jakość gleby. Oznaczanie pH.
 16. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
 17. PN-EN 13286-47:2012 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
 18. PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41:Metoda badania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych hydraulicznie. Przedstawione badania zostały wykonane w ramach projektu POIR. 01.01.01-00- 0493/19 „Innowacyjna, ekonomiczna technologia DLM wzmocnienia nasypu kolejowego”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zgodnie ze sprawozdaniami S1/21/TW-1 i S1/22/TW-1.
mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0002-3327-4142
dr inż. Andrzej Duszyński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0002-8842-5630
dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0001-6612-4207
mgr inż. Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-5477-5205
mgr inż. Robert Sołtysik, SOLEY sp. z o.o. ORCID: 0000-0001-8584-8948

mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0002-3327-4142

rgut@ibdim.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.02.12

Article in PDF file