Some issues of incorporation building materials from demolition into new building objects


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

L. Kruszka,
L. E. Więcław-Bator

DOI: 10.15199/33.2019.05.13

Volume 561: Issue 5
Pages 60-63
Accepted for publication: 15.04.2019 r.

The paper presents selected technical and legal issues related to incorporation of buildingmaterials fromdemolition into structural and non-structural components of new building objects. The requirements of the Acts: of July 7, 1994 – Construction Law (Journal of Laws of 2018, item 1202) and ofApril 16, 2004 on construction products (Journal of Laws of 2016, item 1570), as well as judicial decisions in this area are included here. These issues are important for the construction practices, in particular for building objects with a short life cycle including design, construction, maintenance and demolition, for example national exhibition pavilions at cyclical world exhibitions such as EXPO. Keywords: construction waste, recovery of construction products, construction products from demolition.
 1. Adamczyk Janusz,Robert Dylewski. 2010. „Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego”. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development 5 (2): 125 – 131.
 2. Chyliński Filip, Paweł Łukowski. 2018. „Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu”. Materiały Budowlane 554 (10): 18 – 21. DOI: 10.15199/33.2018.10.04.
 3. Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2010. „Definiowanie zrównoważonego rozwoju. Cz. 1”.Materiały Budowlane 460 (1): 69 – 71.
 4. Czarnecki Lech. 2016. „Wymaganie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w odniesieniu do napraw i ochrony konstrukcji betonowych”. Materiały Budowlane 531 (11): 140 – 142. DOI: 10.15199/33.2016.11.61.
 5. Dębska Bernadeta. 2010. „Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów. Cz. 1. Obszary zastosowań”. Izolacje (5): 27 – 33.
 6. Golewski Grzegorz Ludwik. 2018. „Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w betonie”.Materiały Budowlane 554 (10): 30 – 32. DOI: 10.15199/33.2018.10.07.
 7. Golański Michał. 2011. „Recykling materiałów budowlanych”. Przegląd Budowlany (9): 46 – 51.
 8.  Kowalczyk Zdzisław, Jacek Zabielski. 2005. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Warszawa. WSiP.
 9. Kruszka Leopold, Ryszard Chmielewski, Paweł Muzolf, Lidia Więcław-Bator. 2015. Ekspertyza techniczna nr 80/2015 dotycząca budynku Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie we Włoszech. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
 10. Kruszka Leopold, Lidia Więcław-Bator. 2018. Opinia pozasądowa na okoliczność możliwości zastosowania zdemontowanych stalowych elementów konstrukcyjnych z budynku zakładów do budowy budynku biurowo-magazynowego. Opracowanie własne.
 11. Obwieszczenie Ministra Środowiska z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.
 12. Pismo GUNB, znak DWB. 4131.70.2018 z 2.07.2018 r.
 13. Pismo GUNB, znak DWB. 4131.70.2018 z 7.08.2018 r.
 14. Pismo GUNB, znak DPR. 022.651.2018 z 5.10.2018 r.
 15. Rawska-Skotniczny Anna, Marek Nalepka. 2016. „Metody realizacji robót rozbiórkowych”. Builder (2): 84 – 87.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 17. Runkiewicz Leonard. 2010. „Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego”. Przegląd Budowlany (2): 17 – 23.
 18. Sadowska-Buraczewska Barbara. 2014. „Kruszywa z recyklingu w budownictwie”. Inżynieria Ekologiczna 40: 74 – 81.DOI: 10.12912/2081139X.71.
 19. Ulewicz Małgorzata. 2016. „Gospodarka materiałami i odpadami budowlanymi w aspekcie europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju”.Materiały Budowlane 532 (12): 18 – 21. DOI: 10.15199/33.2016.12.06.
 20. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 21. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 22. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 23. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
 24. Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW. Zeszyt 74/2017 (1770): 53 – 185. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.
 25. www.2pm.com.pl/pl/pawilon-polski.
dr inż. Leopold Kruszka, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ORCID: 0000-0001-5129-2531 mgr inż. Lidia Elżbieta Więcław-Bator, Urząd m.st.Warszawy

dr inż. Leopold Kruszka, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

leopold.kruszka@wat.edu.pl