Solar radiation – a vital element in passive house design in Poland


openaccess, Vol. 611 (7) 2023 / piątek, 21 lipca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.07.03

Gil-Mastalerczyk Joanna, Kraska Kinga. 2023. Solar radiation – a vital element in passive house design in Poland. Volume 611. Issue 7. Pages 11-17. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.06.2023 r.

The significant climate changes observed in the last few decades have a significant impact on the energy policy of the European Union. The current global energy crisis connected with the restricted supply of fossil minerals from Russia has increased the urgency of the need to introduce clean, sustainable renewable energy due to the rising prices of energy and solid fuels. That is why attempts at reducing greenhouse gas emissions into the atmosphere using green energy have become an important part of the energy transformation. The purpose of the article is to provide general design guidelines for passive buildings and analyse the factors that affect the energy gains at the stage of conceptual design.
 1. Sobczyk S, Bracha K. Słoneczne budownictwo pasywne jako alternatywa dla zużycia surowców kopalnych, Edukacja – Technika – Informatyka. 2014, 5/1, 335-340.
 2. Wehle-Strzelecka S. Współczesne technologie pozyskiwania energii słonecznej i ich wpływ na estetykę rozwiązań architektonicznych, Czasopismo Techniczne. 2007, 4-A/2007: 313 – 320.
 3. Wąs K, Radoń J, Sadłowska-Sałęga A. Maintenance of Passive House Standard in the Light of Long-Term Study on Energy Use in a Prefabricated Lightweight Passive House in Central Europe. dostępne przez: https://www.mdpi. com/1996-1073/13/11/2801, dostęp: 03.01.2023.
 4. Alshuraiaan B. Renewable Energy Technologies for Energy Efficient Buildings: The Case of Kuwait, dostępne przez: https://www.mdpi. com/1996- 1073/14/15/4440, dostęp: 03.01.2023.
 5. Pittsa A. Passive House and Low Energy Buildings: Barriers and Opportunities for Future Development within UK Practice, dostępne przez: https://www.mdpi.com/2071-1050/9/2/272, dostęp: 02.01.2023.
 6. Żywiołek J, Rosak-Szyrocka J, Asghara Khana M, Arszian Szarif. Trust in Renewable Energy as Part of Energy-Saving Knowledge, dostępne przez: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1566, dostęp: 02.01.2023
 7. Górka A. Standard budownictwa pasywnego i jego rozwój w Polsce. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. 2022; T53 nr 2: 40 – 49.
 8. Dom pasywny w Darmstadt Kranichstein https://docplayer. pl/109485092- Dom-pasywny-w-darmstadt-kranichstein. html, dostęp: 07.11.2022.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
 10. Winnicka-Jasłowska D, Jastrzębska M, Kaczmarczyk J, Łaźniewska- -Piekarczyk B, Skóra P, Kobiałko B, Kołodziej A, Mól B, Lasyk E, Brzęczek K, Król M. Projekt koncepcyjny domu mieszkalnego opartego na Idei 4E. Project-based learning realizowany w Politechnice Śląskiej. Builder. 2023, 2: 12 – 19.
 11. Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 r.? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych. Poradnik dla architektów, projektantów i inwestorów. Wyd. Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, luty 2020.
 12. Kotorska K, Kotorski Z. Ogrzewanie energią słoneczną, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA, Warszawa 1989.
 13. Kroner W, Jakubowska P, Noszczyk P. Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego, Materiały Budowlane. 2019, 9: 54 – 56.
 14. Produkowane przez Guardian Glass szkło tworzy pofalowaną konstrukcję fasady nowej filharmonii w Hamburgu, Świat Aluminium, dostępne przez: https://swiat-aluminium. pl/produkowane-przez-guardian-glass-szklo-tworzy- -pofalowana-konstrukcje-fasady-nowej-filharmonii-w-hamburgu/, 04.05.2023.
 15. Szyszka J. Przegrody kolektorowo-akumulacyjne, Builder. 2020; 1: 48 – 51.
 16. „Budowa domu autonomicznegowPodzamczu k/Chęcin na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego wzakresie specjalizacji Efektywnego Wykorzystania Energii” dostępne przez: https://www.it.kielce.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout= item&id=429&Itemid=798, 05.12.2022.
dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-6904-7304
mgr inż. arch. Kinga Kraska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-0540-324X

dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-6904-7304

jmastalerczyk@tu.kielce.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.07.03

Article in PDF file