Diagnostics of damaged building walls using geodetic monitoring


openaccess, Vol. 611 (7) 2023 / piątek, 21 lipca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.07.04

Chmielewski Ryszard, Sankowski Jacek, Lisowski Marcin, Muzolf Paweł. 2023. Diagnostics of damaged building walls using geodetic monitoring. Volume 611. Issue 7. Pages 18-23. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.06.2023 r.

The article presents the process of diagnostics of two buildings located in a selected restricted military area. In these structures, damage was found that could indicate excessive settlement of buildings or their uplift. The expert opinions recommended strengthening their foundations by using micropiles. Due to the significant costs and quite high technical wear of the buildings, it was recommended to verify the scope of the anticipated construction works and analyse their costeffectiveness. During this assessment, it was found that the renovation of the first building was unjustified due to the incorrectly diagnosed cause of the damage. With regard to the second structure, the proposed renovation technology threatened to collapse the building, and the renovation would be unprofitable. Determining the scope of construction works and selecting appropriate design solutions to repair damaged buildings requires special care. Only the proper determination of the actual causes of damage, combined with the assessment of the current technical condition of the facility, enablesmaking the right decision on how to proceed.
 1. Chmielewski R, Muzolf P. Analysis of degradation process of a railway steel bridge in the final period of its operation, Structure and Infrastructure Engineering. 2021, https://doi. org/10.1080/15732479.2021.1956550.
 2. Drobiec Ł. Przyczyny uszkodzeń murów. XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2007, tom 1: 105 – 147.
 3. Orłowicz R, Małyszko L. Wady i usterki ścian ceramicznych. Przegląd Budowlany. 2002; 2: 30 – 33.
 4. Kysiak A, Koniecko M. Awaria budynku wielorodzinnego w wyniku naruszenia stanu równowagi wilgotnościowej w podłożu ilastym wskutek oddziaływania roślinności. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. 2018, https://doi. org/10.17512/znb. 2018.1.31.
 5. Godlewski T, Niemyjska M. Ryzyko geotechniczne w projektowaniu i realizacji głębokich wykopów. 2018,ACTASCIENTIARUMPOLONORUM – Architectura Budownictwo. https://doi. org/10.22630/ASPA. 2018.17.3.26.
 6. Chmielewski R, Sankowski J, Sobczyk K. Wpływ niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego na realizację inwestycji na terenie zamkniętym. Materiały Budowlane. 2023, https://doi.org/10.15199/33.2023.02.10.
 7. Szulborski K. Konstrukcyjne i realizacyjne przyczyny katastrofy obudowy wykopu budynku EUROPLEX w Warszawie. Konferencja Naukowo- Techniczna Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 1998.
 8. Wysokiński L. Geotechniczne przyczyny katastrofy obudowy wykopu przy ulicy Chocimskiej w Warszawie. Konferencja Naukowo-Techniczna. Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 1998.
 9. Obolewicz J, Baryłka A, Szota M, Rychlik A. Technical safety considerations for constructionsites, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2022; https://doi. org/10.5604/01.3001.0016.2340.
 10. Popielski P, Majewski T, Bednarz B, Niedostatkiewicz M. Deformacje filtracyjne i ich oddziaływanie na osiadanie podłoża na przykładzie zabytkowego obiektu sakralnego. Materiały Budowlane. 2022; https://doi. org/10.15199/33.2022.10.08.
 11. Chmielewski R, Aleksiejuk S. Analiza przyczyn awarii konstrukcji korpusów drogowych, Biuletyn WAT, Vol. LXV, Nr 2, 2016, https://doi. org/10.5604/12345865.1211141.
 12. Leandera J, Honfib D, Ivanovc OL&Björnssonc Í. A decision support framework for fatigue assessment of steel bridges, Engineering Failure Analysis. 2018; https://doi. org/10.1016/j. engfailanal. 2018.04.033.
 13. Kasprowicz T, Starczyk-Kołbyk A, Wójcik R. The randomized method of estimating the net present value of construction projects efficiency, International Journal of Construction Management. 2022, https://doi. org/10.1080/15623599.2022.2045426.
 14. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2022 poz. 840.
 15. Bobek D. Waga informacji geoprzestrzennej do oceny zagrożenia w sytuacjach kryzysowych, praca dyplomowa, WAT, 2023 r.
dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ORCID: 0000-0001-5662-9180
mgr inż. Jacek Sankowski, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Infrastruktury ORCID 0000-0002-5712-267X:
mgr inż. Marcin Lisowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ORCID: 0000-0003-4073-8467
mgr inż. Paweł Muzolf, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ORCID: 0000-0002-5096-1657

dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ORCID: 0000-0001-5662-9180

 ryszard.chmielewski@wat.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.07.04

Article in PDF file