Innovative foundation of narrow tower of transmission lines


openaccess, Vol. 611 (7) 2023 / piątek, 21 lipca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.07.02

Labocha Sławomir, Paluszyński Jarosław. 2023. Innovative foundation of narrow tower of transmission lines. Volume 611. Issue 7. Pages 6-10. Article in PDF file

Accepted for publication: 6.06.2023 r.

In the article one presented innovative solutions of foundations of narrow steel lattice towers for overheading high voltage transmission. One described example of structural solutions of new foundations adapted to requirements of current standards PN-EN 50341-1:2013 and PN-EN 50341-2-22:2022-06 and one compared it with known applied foundations in practice for the foundation of narrow towers. Considerations were illustrated with the numerical example using finite element method and made the verification of the capacity in the ground of foundations of traditional and optimized solution. The comparison of results leads to the conclusion about the large technical usefulness and the considerable degree of saving of solution of new structural constructions of foundations.
 1. Poradnik montera. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Elbud Kraków 1999.
 2. PN-EN 50341-1:2013 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1.Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
 3. PN-EN 50341-2-22:2022-06. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22 Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski.
 4. Patent nr 242203 Kotwa fundamentowa zwłaszcza słupów energetycznych. UP RP Warszawa, 2023-01-27.
 5. Labocha S, Paluszyński J. Testing of innovative foundations of 400 kV OHL Transmission Towers. Construction of Optimized Energy Potential Vol. 11 (2022) Issue 1. P. 31-40.
 6. Kiessling F, Nefzger P, Nolasco JF, Kaintzyk U. Overhead Power Lines: Planning, Desing Construction. Springer Berlin Heidelberg 2010.
 7. Mendera Z, Szojda L, Wandzik G. Projektowanie stalowych słupów linii elektroenergetycznych. PWN Warszawa 2016.
 8. PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 9.  Bolt A. Modelowanie posadowień fundamentów konstrukcji wsporczych. ZN Politechniki Gdańskiej Nr 569. Budownictwo Wodne Nr XLVI. Gdańsk 1998.
 10. Odrobiński W. Zastosowanie modelu sprężysto- plastycznego w analizie nośności podłoża fundamentowego. ZN Politechniki Gdańskiej Nr 251. Budownictwo Wodne Nr XVIII. Gdańsk 1976.
 11. PN-EN 1997-1 (2008) Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 12. PN-EN 1997-2 (2009) Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 13. Cudny M., Truty A. Refinement of the Hardening Soil model within small strain range. Acta Geotechnica 15. 2031-2051, 2020.
 14. PN-EN 61773:2000. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych.
 15. Pietruszczak S. Podstawy teorii plastyczności w geomechanice. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2015.
dr inż. Sławomir Labocha, Akademia Śląska, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych ORCID: 0000-0003-0331-4585
dr inż. Jarosław Paluszyński, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2434-3812

dr inż. Jarosław Paluszyński, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2434-3812

 jaroslaw.paluszynski@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.07.02

Article in PDF file