Revitalization of the historic stable in Wroclaw


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.09

Kirschke Krystyna, Kirschke Paweł, Komarzyńska-Świeściak Elżbieta. 2022. Revitalization of the historic stable in Wroclaw. Volume 603. Issue 11. Pages 29-33. Article in PDF file

Accepted for publication: 06.10.2022 r.

In this article architectural and construction issues related to the reconstruction and adaptation to new functions of historic military buildings are presented on the example of the revitalization of Stable No. 3 at 9 Mieszczanska Street in Wroclaw, which is a relic of Prussian military barracks onMieszczanska Island. The article presents the results of conservation research and technical expertise, which guided the assumptions of the reconstruction project so that the adaptation of the stable to service and residential functions was possible while preserving its unique architectural qualities.
 1. Żak Z. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: III Stajnia 2 regimentu artylerii polowej, ob. filia nr 2ArchiwumWojsk Lądowych przy ul. Mieszczańskiej 9 we Wrocławiu. Ośrodek dokumentacji zabytków w Warszawie. 2003.
 2. Kirschke K, Kirschke P, Komarzyńska-Świeściak E. Skrócone studium konserwatorskie, wnioski i wytyczne do rewitalizacji zabytkowego budynku dawnej 3. stajni koszar artylerii polowej przy ul. Mieszczańskiej 9 we Wrocławiu. Kirschke Pracownia Projektowa. 2021.
 3. Mach H, Mach I. Ekspertyza mykologiczno-budowlana budynku byłej stajni (budynek KM5) położonej na nieruchomości przy ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu.PracowniaBudowlanaAWEKIM,2020r.
 4. Witkowska A. Dokumentacja z badań konserwatorskich. Detal, 2021.
 5.  Jarodzka-Środka D, Kura B, Środka K, Sieradzan M, Krokosz P. Projekt Budowlany: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (KM4 i KM6) z garażami podziemnymi oraz przebudowa jednego budynku ze zmianą sposobu użytkowania (KM5). Archicom Studio Projekt Spółka z o.o. – sp. k., 2021.
 6. Podruczny G. Twierdza Wrocław w okresie fryderyjskim. Fortyfikacje, garnizon i działania wojenne w latach 1741 – 1806,Wrocław Biblioteka Dawnego Wroclawia. 2009.
 7. Krzywka Ł. Historyczna perspektywa planowania przestrzennego na przykładzie Kępy Mieszczańskiej, Quart. 2006, t. 2, s. 38–59. https://doi.org/10.111588/quart.2006.2.
 8.  Handbuch der Architektur, IV Theil: Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude, 3 Halbband, 1. Heft: 2. Kapitel a) Friedrich Engel. Ställe fürArbeits-, Zucht- und Luxuspferde.Wagen- Remisen, Darmstadt 1884.
 9. Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia. Rysunki architektoniczne z 1937 r., dla przedsięwzięcia: BaulicheMaßnahme für einWehrkreispferdelazarett in Breslau, Baumaßnahme: 8455, Absonderungsstall. Stall 3. Teczka 4803.
 10. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan\ podłoża gruntowego z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych w podłożu działki nr 3/30. Geologia Zawiślak sp z o.o.2020.
 11. Majer T. Sprawozdanie z wykonanych odkrywek fundamentów istniejącego budynku przedwojennego na działce nr 30/3 (AM-21, obręb Plac Grunwaldzki) przy ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu. Geologia Zawiślak sp z o.o. 2020.
 12.  MPZP 339. Uchwała nr XLVI/1105/13 Rady Miejskiej Wrocławia z 27.06.2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu.
 13.  Kirschke K, Kirschke P. Wartościowanie w decyzjach architektonicznych na przykładzie rewitalizacji wrocławskich obiektów użyteczności publicznej, w: Wartościowanie zabytków architektury: red. Bogusław Szmygin. Warszawa, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków. 2013. s. 105 – 115.
 14.  https://srdkstudio.com/centrum-sztukipiekarnia/ dostęp 15.07.2022.
 15.  https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771, 24082867,nowe-osiedle-z-historycznym-smaczkieminwestycja- na-kepie-mieszczanskiej.htmldostęp 15.07.2022. [16] https://www.bryla.pl/na-kepie-mieszczanskiejwe- wroclawiu-powstanie-atmo-projektuzbigniewa- mackowa-xix-wieczna-stajnia-zostaniewkomponowana- w-budynek dostęp 15.07.2022.
 16. https://gazetawroclawska.pl/kepa-mieszczanska- nad-zabytkowymi-koszarami-powstanie- 9kondygnacyjny-gmach/ar/c1-15247844 dostęp 15.07.2022.
dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, Politechnika Wrocławska,Wydział Architektury ORCID: 0000-0003-4278-263x
dr hab. inż. arch. Paweł Kirschke, Politechnika Wrocławska,Wydział Architektury ORCID: 0000-0002-1406-8888
dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak, Politechnika Wrocławska,Wydział Architektury ORCID: 0000-0002-2678-4073

dr hab. inż. arch. Paweł Kirschke, Politechnika Wrocławska,Wydział Architektury ORCID: 0000-0002-1406-8888

pawel.kirschke@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.09

Article in PDF file