Diagnostics damages of a reinforced concrete, monolithic wall in a multi-family building under construction


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.08

Niedostatkiewicz Maciej, Majewski Tomasz. 2022. Diagnostics damages of a reinforced concrete, monolithic wall in a multi-family building under construction. Volume 603. Issue 11. Pages 25-28. Article in PDF file

Accepted for publication: 15.09.2022 r.

The paper presents a case of damage to a monolithic reinforced concrete wall during assembly works. The wall in question was located in the garage hall of a multi-family residential building. During improperly conducted construction works related to the dismantling of the shuttering boards with the use of a crane, they broke rapidly, and the falling boards hit the recently concreted wall of the garage hall. As a result of the impact, the concrete wall delaminated at the length of ~200 cm in the middle of its thickness, the reinforcement bars bent, and concrete losses were visible at the upper edge. The scope of damage and the morphology of scratches and cracks indicated the lack of cohesion of the concrete in the thickness and height of the wall. In order to assess the extent of the damage, its impact on the safety of the building structure and the possibility of safe continuation of construction works, ultrasonic and sclerometric tests were performed, the results of which are discussed in the paper. Based on the obtained results, a repair method was proposed and the area of the wall requiring repair was determined.
 1. Baryłka A, Baryłka J. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego. Budownictwo i Prawo. 2015; 4:19-22.
 2. Substyk M. Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych. Wydawnictwo ODDK. Warszawa, 2012.
 3.  Szer J, Jeruzal J, Szer I, Filipowicz P. Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2020.
 4. Drobiec Ł, Jasiński R, Piekarczyk A. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
 5. Zybura A, Jaśniok M, Jaśniok T. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.
 6. Godycki-Ćwirko T. Morfologia rys w konstrukcjach z betonu. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1982.
 7. Jamroży Z. Beton i jego technologie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.
 8.  Ściślewski Z. Trwałość konstrukcji żelbetowych. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.
 9.  PN-EN 1990 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
 10.  PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 11. PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
 12.  PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 13.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 14. PN-B-06250:2004 Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206-1.
 15. PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.
 16. PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
 17.  PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych.
 18.  PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia.
 19.  Instrukcja ITB nr 210/77: Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości.
hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6451-6220
mgr inż. Tomasz Majewski, Politechnika Gdańska, Szkoła Doktorska Wdrożeniowa ORCID: 0000-0003-0444-8753

hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6451-6220

 mniedost@pg.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.08

Article in PDF file