Fort Bema as the example of thermomodernisation potential of historical military buildings


Vol. 605 (1) 2023 / wtorek, 24 stycznia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.01.10

Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Muchorowska Marianna. 2023. Fort Bema as the example of thermomodernisation potential of historical military buildings. Volume 605. Issue 1. Pages 42-45. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.12.2022 r.

Military buildings are a special type of historic building, as their character and the function they used to provide are very different from the functions you want to give them in order to be returned to their users. This article presents an architectural concept for the thermal modernisation of the Bema Fort in Warsaw with a variant concept for the modernisation of the heat source, adapted to the specific form, historic character and realistic possibilities. Calculations of energy demand and carbon dioxide emissions during operation in all proposed variants are presented. The calculations show the possibilities of restoring the facility to the local community, improving the comfort of its use related to the upgrade of its external envelope parameters and the possibilities of lowering its energy demand and achieving a zero-emission building standard.
  1. Kordek P, Rutkowski K. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: Fort Bema (do 1915 r.: P-PARYSÓW) w pierścieniu wewnętrznym Twierdzy Warszawa, grudzień 2004 r.
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z 1 marca 2018 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy ze zmianami.
  3. Terlikowski, Wojciech Robert. Metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynków zabytkowych. Inżynieria i Budownictwo. 2017; 73: 482 – 485.
  4. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  5. PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) wraz późniejszymi zmianami.
  7. Materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji Building Structures Design Kielce 2022. Kaliszuk-Wietecka A, Muchorowska M. Thermomodernisation potential of old military buildings on the example of Fort Bema in Warsaw, s. 12 – 15.
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-2476-6951
inż. Marianna Muchorowska, Uniwersytet w Innsbrucku, Austria

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-2476-6951

agnieszka.wietecka@pw.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.01.10

Article in PDF file