Construction of Hybrid Energy Storage Systems – technical and safety aspects


Vol. 605 (1) 2023 / wtorek, 24 stycznia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.01.11

Rafał Krzysztof, Biskupski Jacek, Chaja Patryk, Kuźmiński Marcin. 2023. Construction of Hybrid Energy Storage Systems – technical and safety aspects. Volume 605. Issue 1. Pages 46-48. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.09.2022 r.

The paper describes fundamental aspects of the construction of energy storage systems using different battery technologies. Key technologies available on the market are characterized in terms of their functional properties and operational safety. Fire safety aspects are characterized in detail for the lithium-ion technology as the most common one. Tests with lithium-iron-phosphate batteries conducted by authors are discussed.
  1. European Association for Storage of Energy. Energy Storage Targets 20302050. Brussels, 2022.
  2. Hajiaghasi S, Salemnia A, Hamzeh M. Hybrid energy storage system for microgrids applications: Areview. Journal of Energy Storage. 2019; 21: 543 – 570.
  3. Tahir Y, Nadeem MF, Ahmed A, Khan IA, Qamar F. A Review on Hybrid Energy Storage Systems in Microgrids. 2020 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET). 2020: 1 – 7.
  4. Rafał K, Biskupski J, Bykuć S, Chaja P. Dynamic Voltage Regulation and Unbalance Compensation in a Low-Voltage Distribution Network Using Energy Storage System. Applied Sciences. 2022; 12(22): 11678.
  5. Rafał K, Grabowski P. Magazynowanie energii.Academia – magazyn PolskiejAkademii Nauk. 2022; 1(65): 34 – 40.
  6. Energy Response Solutions Inc. Energy Storage System Safety: Comparing Vanadium Redox Flow and Lithium-Ion Based Systems. South Glastonbury, 2017.
  7. Brzezińska D. Powstanie i rozwój inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Safety and Fire Technology. 2016; 42 (2): 141 – 149.
  8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
  9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719 z późn. zm.).
dr inż. Krzysztof Rafał, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych ORCID: 0000-0001-7502-9121
dr inż. Jacek Biskupski, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych ORCID: 0000-0002-6264-2442
dr inż. Patryk Chaja, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych ORCID: 0000-0003-1820-4514
mgr inż. Marcin Kuźmiński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej ORCID: 0000-0002-1309-1304

dr inż. Jacek Biskupski, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych ORCID: 0000-0002-6264-2442

jbiskupski@imp.gda.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.01.11

Article in PDF file