Advantages of using a multi-layer reflective thermal insulation mat in a single-family building


openaccess, Vol. 606 (2) 2023 / środa, 22 lutego, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.02.01

Sadowska Beata, Markiewicz-Zahorski Przemysław, Fedorczak-Cisak Małgorzata, Nowak-Ocłoń Marzena, Radziszewska-Zielina Elżbieta. 2023. Advantages of using a multi-layer reflective thermal insulation mat in a single-family building. Volume 606. Issue 2. Pages 1-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.01.2023 r.

The purpose of this article is to assess the validity of using reflective insulation in improving the energy efficiency of buildings. Small buildings with the built-up area of up to70 m2, which according to the Polish Construction Law can be erected without a building permit, were analyzed. In small buildings this is a particularly important problem, since the use of multi-layer reflective insulation mat would allow to increase the usable area by about 5 m2.
  1. Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kancelaria Sejmu RP. Dz. U. 2021 poz. 1986.
  2. Wójcik R. Badania nad zastosowaniem mat refleksyjnych do dociepleń ścian od wewnątrz. Izolacje. 2014; 11 – 12.
  3. Piasecki M, Pilarski M. Badania izolacyjnych wyrobów refleksyjnych oraz ich zastosowanie w przegrodach budowlanych. Obliczenia oporu cieplnego przegród budowlanych z zastosowaniem izolacji refleksyjnej. Izolacje. 2016; 10.
  4. PN-EN 12667:2002Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
  5. http://www.mlbe.pk.edu.pl/images/files/Raport- z-bada_Konstrukcja_szkieletowa-1.pdf.
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 248).
  7. ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania.
dr inż. Beata Sadowska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-2866-3685
dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury ORCID: 0000-0002-2853-1263
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1125-4068
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ORCID: 0000-0002-6877-3742
prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-3237-4360

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1125-4068

mfedorczak-cisak@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.02.01

Article in PDF file