Destruction of expanded polystyrene with addition of IR-reflective filler


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

P. Krause,
D. Wojewódka,
K. Kożuch,
Ł. Kosobucki

DOI: 10.15199/33.2019.05.07

Volume 561: Issue 5
Pages 44-45
Accepted for publication:  04.01.2019 r.

This article describes issues related to the implementation of insulation using thermal insulation ETICS gray expanded polystyrene (EPS). Due to the material characteristics of the polystyrenes with infrared reflective filler the impact of solar radiation can cause irreparable destruction of insulation boards during instalation. Keywords: expanded polystyrene; IR-reflective filler; gray polystyrene; EPS black; EPS.
 1. Faravelli Tiziano, Matteo Pinciroli, F. Pisano, Giulia Bozzano, Mario Dente, Eliseo Ranzi. 2001. „Thermal degradation of polystyrene”. Journal ofAnalytical and Applied Pyrolysis Volume 60, Issue 1: 103 – 121.
 2. Instrukcja ITB nr 447/2009. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa.
 3. Jędrzejewski Andrzej. 2012. „Uwaga czarny styropian”. Tynki (6).
 4. Jędrzejewski Andrzej. 2013. „Uwaga czarny styropian (2)”. Tynki (1).
 5. Kondrot-BuchtaAnna. 2014. Badania eksperymentalne efektu redukcji przewodności cieplnej w spienionych polistyrenach. Rozprawa doktorska. Warszawa. WAT.
 6. Kondrot-Buchta Anna, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk. 2015. „Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych nagrzewanych  ampą kwarcową”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja: 1: 46.
 7. Kondrot-Buchta Anna, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk. 2015. „Eksperymentalne badania temperatury powierzchni płyt styropianowych poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2: 46.
 8. Kondrot-BuchtaAnna, Janusz Zmywaczyk, Marek Preiskorn, Piotr Koniorczyk. 2015. „Numeryczne obliczenia odkształceń termicznych płyt styropianowych”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,Wentylacja 3: 46.
 9. Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017. Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej. Warszawa. PWN.
 10. Krause Paweł. 2018. Ocena stanu technicznego izolacji termicznych na modernizowanych elewacjach. Wpływ tynków na trwałość przegród, technologie wzmacniania i naprawy. 12 Dni Oszczędzania Energii. Wrocław.
 11. Kussauer Robert, Max Ruprecht. 2014. Die häufigsten Mängel bei Beschichtungen und Wärmedämm-Verbundsystemen: Erkennen, Vermeiden, Beheben. Rudolf Müller, Köln.
 12. Mehta Suril, S. Biederman, S. Shivkumar. 1995. „Thermal degradation of foamed polystyrene”. Journal of Materials Science 30.
 13. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
 14. PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego –Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa dr inż. Dominik Wojewódka, dr inż. Karol Kożuch, mgr inż. Łukasz Kosobucki, Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego STEKRA

dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

pawel.krause@polsl.pl