Right turn on red and countdown timers in traffic light


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

T. Krukowicz

DOI: 10.15199/33.2019.05.08

Volume 561: Issue 5
Pages 48-49
Accepted for publication: 23.04.2019 r.

The article presents issues that are a problem during road traffic light signalling design. Despite many legislative changes, they still remain unclear in the scope of application of the right turn on red. The article presents various interpretations and justifications for changes in the regulations. The second issue raised is the use of countdown timers in traffic lights. The requirements of the regulations for these devices are presented and problems related to their application are analysed. It also describes the requirements for timers as construction products. Keywords: traffic light; right turn on red; countdown timer.
  1. Buda Marek, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz. 2016. „Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej”. Transport Miejski i Regionalny (9): 3 – 10.
  2. Buda Marek, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz. 2015. Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach (umowa nr DTD/KF/BDG-VIII-32018-U-103/14). Tom II Szczegółowe warunki techniczne dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach. Część III –Warunki techniczne dotyczące sygnałów drogowych i warunki stosowania ich na drogach”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa.
  3. Krukowicz Tomasz. 2013. „Liczniki czasu w sygnalizacji drogowej – za i przeciw ich stosowaniu”. TTS Technika Transportu Szynowego (10): 1337 – 1343.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 220 poz. 2181 z 2003 r.).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 poz. 1062).
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314).
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413).
  8. Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 266).
  9. Uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – opublikowane następnie w Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413.
  10. Zgorzalski Dariusz. 2017. „Ustawa o wyrobach budowlanych w aktualnym stanie prawnym (zmiany obowiązujące od 2016 i 2017 r.). Aspekty praktyczne.”. Prezentacja, MOIIB.
dr inż. Tomasz Krukowicz, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu;

tkr@wt.pw.edu.pl