Acoustic adaptation designing of open space for administrative works. Part 1. Basic design


openaccess, Vol. 564 (8) 2019 / poniedziałek, 30 września, 2019

W. Mikulski

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2019.08.02

Volume 564: Issue 8
Pages 16 – 20
Accepted for publication: 24.07.2019 r

The acoustic design of the open plan office consists in taking into account various sound-absorbing products in the room to achieve the required acoustic conditions. In the article design is divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required sound absorption. The second stage consists in such an acoustic arrangement of the room and workstations to obtain the required conditions for the propagation (or actually separation) of speech sounds between workstations. Due to the volume, the article has been divided into two parts. The first part (this one) describes the first design stage (the calculation method according to PN-B-02151-4:2015 standard and example are given). In the second part, in the next article, the second design stage (using the ODEON software) will be described.

Keywords: room acoustics; sound absorption; rooms acoustic adaptation.
[1] Kłosak Andrzej K., Mikołaj Jarosz. 2016. „Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B-02151-4:2015-06”. Izolacje 7/8.
[2] Kłosak Andrzej K. 2016. „Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej”. Materiały Budowlane 528 (8): 37 – 40. DOI: 10.15199/33.2016.08.10.
[3] Kłosak Andrzej K. 2017. „Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06”. Materiały Budowlane 540 (8): 143 – 146. DOI: 10.15199/33.2017.08.43.
[4] Mikulski Witold. 2019. „Wyniki badań hałasu w otwartym pomieszczeniu biurowym – case study w pomieszczeniu o dużej chłonności akustycznej”. Materiały z Konferencji XLVII Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk, 25.02-1.3.2019: 7-17.
[5] Mikulski Witold. 2016. „Acoustic conditions in open plan rooms for administrative work – results of own pilot test”. Medycyna Pracy: 67 (5): 653 – 662. DOI: 10.13075/mp.5893.00425.
[6] Mikulski Witold. 2014. „Wpływ zastosowania adaptacji akustycznej na wskaźnik transmisji mowy i czas pogłosu pomieszczenia”. Materiały Budowlane 504 (8): 25 – 28.
[7] Mikulski Witold. 2019. „Badania obliczeniowe zrozumiałościmowywpomieszczeniach biurowych open space”. Medycyna Pracy 70 (3): (on line first) https://doi.org/10.13075/mp.5893.00726.
[8] Nowicka Elżbieta. 2018. „Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń typu open space”. Materiały Budowlane 552 (8): 16 – 18. DOI: 10.15199/33.2018.08.03.
[9] Nurzyński Jacek. 2018. „Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych”. Materiały Budowlane 552 (8): 10 – 12. DOI: 10.15199/33.2018.08.02.
[10] PN-N-01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
[11] PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasemw budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach (podana w wykazie polskich norm powołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. (Lp. 60a, paragraf 323 ust. 2.). Dz. U. 2017 r. poz. 2285.
[12] PN-EN ISO 3382-3:2012 Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 3: Pomieszczenia biurowe typu open space.
[13] Program ODEON, https://odeon.dk/.
[14] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1286 z 3 lipca 2018) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Zał. 2 punt A.).
[15] SzubertM. 2016. Akustyka biur w nowej polskiej normie. Technika w architekturze. Zawód architekt.
[16] Szudrowicz Barbara, Marek Niemas. 2006. „Wpływ sufitów podwieszonych na kształtowanie warunków akustycznych w pomieszczeniach”.Materiały Budowlane (3): 51 – 55.
dr inż. Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

dr inż. Witold Mikulski

wimik@ciop.pl