Urban mining implementation perspectives in Poland


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

A. Nicał,
J. Nitka,
J. Rosłon

DOI: 10.15199/33.2018.10.25

Volume 554: Issue 10
Pages 82-84
Accepted for publication:  14.08.2018 r.

The paper presents perspectives and possibilities of implementing urban mining concept in Polish cities. The scope of research includes analysis of the legal status of conducting demolition works, classification of buildings in terms of technological and construction solutions, and a description of the most frequently used methods for conducting demolition works. Keywords:management; construction; demolition works; urban mining.
 1. Adamczewski Grzegorz, Aleksander Nicał. 2012. „Wielkowymiarowe prefabrykowane elementy z betonu”. Inżynier Budownictwa 3: 46 – 53.
 2. Blesinger Daniel i in. 2017. Revitalization and refurbishment in construction. Warszawa. Civil Engineering Faculty of WUT.
 3. DIN 18007:2000-05.
 4. Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów.
 5. Grodkiewicz Piotr. 2016. „Szanse Polski płynące z wykorzystania koncepcji urban mining”. Logistyka Odzysku 2 (19): 16 – 20.
 6. Ibadov Nabi, Jerzy Rosłon. 2015. „Technology Selection For Construction Project, With The Use Of Fuzzy Preference Relation”. Archives of Civil Engineering 61 (3): 105 – 118.
 7. Kleemann Fritz i in. 2014. „A method for determining buildings’material composition prior to demolition”. Building Research & Information 44 (1): 51 – 62. http://dx.doi.org/10.1080/09613218.2014.979029.
 8. NicałAleksander,WojciechWodyński. 2016. „Enhancing facility management through BIM 6D”. Procedia Engineering 164: 299 – 306.
 9. Ortlepp Regine i in. 2015. „Material stocks in Germany's non-domestic buildings: a new quantification method”. Building Research & Information 44 (8): 840 – 862. http://dx.doi.org/10.1080/09613218.2016.1112096.
 10. Rawska-Skotniczny Anna, Artur Margazyn. 2016. Rozbiórki budynków i budowli. Warszawa. PWN.
 11. Rawska-Skotniczny Anna,Marek Nalepa. 2016. „Metody realizacji robót rozbiórkowych”. Builder 2: 84 – 87.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r.
 13. Schebek Liselotte i in. 2017. „Material stocks of the non-residential building sector: The case of the Rhine-Main area”. Resources, Conservation and Recycling 123: 24 – 36.
 14. Tanikawa Hiroki i in. 2015. „The Weight of Society Over Time and Space: A Comprehensive Account of the Construction Material Stock of Japan, 1945–2010”. Journal of Industrial Ecology 19/5: 778 – 791. https://doi.org/10.1111/jiec.12284.
 15. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
dr inż. Aleksander Nicał, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej dr inż. Jacek Nitka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej mgr inż. Jerzy Rosłon, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Aleksander Nicał,

a.nical@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.25