Underpasses accessible to persons with disabilities


openaccess, Vol. 582 (2) 2021 / sobota, 20 lutego, 2021

(Open Access)

Kaperczak Krzysztof, Rymsza Barbara. 2021. Underpasses accessible to persons with disabilities. Volume 582. Issue 2. Pages 24-25. DOI: 10.15199/33.2021.02.02

Accepted for publication: 18.01.2021 r.

This article discusses the subject of adjusting underpasses to the needs and abilities of persons with disabilities. Referring to the current legal status that determines the applied solutions, it focuses on the description of multi-level collision-free underpasses, emphasizing the advantages and disadvantages of underpasses.
 1. Gajewska B., M. Czerniak. 2003. „Droga dla pieszych widziana przez przechodniów, w tym przez osoby niepełnosprawne”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, vol. 2, nr 1, s. 7 – 32.
 2. Kaperczak Krzysztof. 2017. Rozprawa doktorska „Propozycja poprawy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dostępności obiektów inżynierskich dla osób niepełnosprawnych”. Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ss. 202.
 3. Kaperczak Krzysztof, Barbara Rymsza. 2018. „Pochylnia wewnątrzschodowa”. Materiały Budowlane 551 (7): 48 – 49.DOI: 10.15199/33.2018.07.14.
 4. Kraków. Obowiązują już standardy dostępności – sprawdź, jak je stosować, woj. małopolskie, Kraków. https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/ obowiazuja-juz-standardy-dostepnosci-sprawdz-jak-je-stosowac.
 5. Łódzki standard dostępności. Łódź Niepełnosprawni. https://uml.lodz. pl/niepelnosprawni/bez-barier/lodzki-standard-dostepnosci/.
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
 7. RozporządzenieMinistra Transportu i GospodarkiMorskiej zmaja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987).
 9. Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2015. Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy,maszynopis opracowany na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy.Warszawa, ss. 98.
 10. Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2018. „Ocena lekkiej pochylni zastępczej ułatwiającej dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów inżynierskich”. Archives of Institute of Civil Engineering, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 26: 193 – 20. DOI: 10.21008/j, 1897-4007.2018.26.15.
 11. Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2020. „Synergia w dostępie do przystanków komunikacji publicznej”. Drogownictwo 5: 146 – 149.
 12. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob- -z-niepelnosprawnosciami.
 13. Standardy dostępności dla miasta Gdyni. https://www.zdiz.gdynia. pl/dokumenty/ud/standardy.pdf.
 14. Warszawa wprowadziła „Standardy dostępności” https://www.um.warszawa. pl/aktualnosci/warszawa-wprowadzi-standardy-dostepnosci.
dr inż. Krzysztof Kaperczak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000–0001–9316–7712
prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360

 brymsza@ibdim.edu.pl