Thermal comfort in huge production halls during summer


Vol. 521 (1) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Olaf Dybiński,
Maciej Mijakowski

DOI: 10.15199/33.2016.01.13

Volume 521; Issue 1
Pages 42-45

Accepted for publication: 02.11.2015 r.

Documents concerning Polish law about thermal comfort in workplaces have been analyzed. Scheme of diagnosis of overheating in enterprises has been prepared. Case studies of two existing halls with temperature distribution and proposed HVAC modernizations has have been described.
  1. Dybiński O.,Wpływ wewnętrznej pojemności cieplnej na przebieg procesów energetycznych w wybranym budynku, Politechnika Warszawska, Praca dyplomowa magisterska.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
  3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279).
  5. PN 78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
  6. PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.
  7. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.
  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).
  1. Olaf Dybiński, MSc. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering
  2. Maciej Mijakowski, Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Olaf Dybiński, MSc. Eng.

odybinski@nape.pl