The use of cost analysis to estimate nZEB standard in educational building


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Kwiatkowski,
J. Rucińska

DOI: 10.15199/33.2017.01.14

Volume 533: Issue 1
Pages 74-78
Accepted for publication: 21.11.2016

The Recast of the Directive on the Energy Performance of Buildings introduced a definition of nearly zero energy building (nZEB) and need of cost optimal methodology use for determination of building energy requirements. In the paper an estimation of cost optimal primary energy (EP) indicator based on this methodology has been presented. In the calculation an architecture and building function of existing building of Warsaw University of Technology has been used. Next a 162 calculation variants with different energy needs and heat source has been developed. For each variant global cost on basis of an investment and operational cost has been calculated. The results of energy and cost analysis were used to estimate cost optimal values of primary energy indicator.

Keywords: cost optimal methodology, nZEB, educational building.
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dz. Urz. UE L 153 z 10 czerwca 2010 r., s. 13.
  2. Kwiatkowski Jerzy, Aleksander Panek. 2013. „Rozważania dotyczące stosowania metody kosztu optymalnego w określaniu energetycznych wymagań budynków”. Ciepłownictwo, Ogrzewanie,Wentylacja. Wydawnictwo SIGMA – NOT Sp. z o.o., vol. 44 (7): 277 – 281.
  3. Oprogramowanie wspomagające projektowanie i analizy energetyczne w budownictwie – DesignBuilder wersja 4.2.0.054. http://www.designbuilder.co.uk/. Dostęp 27.12.2016 r.
  4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z 16 stycznia 2012 r. uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względemkosztów poziomu wymagańminimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Dz. U. EU L81/18 21.03.2012 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926).
  • dr inż. Jerzy Kwiatkowski Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Joanna Rucińska Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

jerzy.kwiatkowski@is.pw.edu.pl