Selected issues of fire safety of buildings. R – loadbearing capacity


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2017.01.15

Volume 533: Issue 1
Pages 80-81
Accepted for publication: 22.12.2016

The paper presents problems of interpretation of regulations in the field of fire safety of buildings. Ambiguous interpretations by different parties cause misunderstandings. The problematic paragraphs of the technical specification [6] will be described in next articles. In this paper the type of fire scenario (the standard temperature/time curve), cited in the regulations [6], in the context of the criterion of loadbearing capacity R was discussed.

Keywords: fire safety, R – loadbearing capacity.
  1. http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html.
  2. http://www.gunb.gov.pl/punkt_kontaktowy/index_pp.php.
  3. http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wyjasnienia_kgpsp.
  4. PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
  5. PN-EN 13501-2:2016. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).
  • dr inż. Paweł Sulik Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl