The usage of local building stone in view of building regulations


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Aleksandra Gorączko,
Marcin Gorączko

DOI: 10.15199/33.2016.08.15

Volume 528; Issue 8
Pages 46-63

Accepted for publication: 22.06.2016 r.

DOI: 10.15199/33.2016.08.15

Natural building materials are enjoying an increasing popularity at Poland’s construction markets. A good example of this is the construction stone, which has a relatively rich and varied raw material base in the country. Utility of this material has been proven by numerous structures built a hundred years ago and maintaining a good technical condition to this day, as shown in the example of Kolska Basin region presented in this article, where limestone is still in use in construction of public buildings and small architectural objects can be observed. Nevertheless, regardless of its proven durability, the use of limestone for construction purposes – and especially the conditions of its trade – requires an adaptation to the existing system of standards and legal regulations. The article presents the regulations for determining the functional characteristics of the raw or processed stone. It also mentions selected results of physical and mechanical analysis of limestone, conducted in accordance with harmonized standards concerned.

Keywords: construction stone, limestone, regional architecture.
 1. Cała Anna, Iwona Orzechowska-Szajda. 2008. „Lokalny materiał budowlany jako czynnik kształtujący krajobraz polskiej wsi”. Acta Scientarum Polonorum Architectura 7 (3), 13 – 21.
 2. Gorączko Marcin, Aleksandra Gorączko. 2015. „Vernacular architecture and traditional rural landscape in new socio-economic realities – a case study from Central Poland”. Szymańska, D. i Biegańska, J. red., Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń: Nicolaus Copernicus University, 43 – 57.
 3. Kurzawa Marcin. 1990. „Wpływ wczesnej diagenezy na kształtowanie fizycznych własności mioceńskich wapieni organodetrytycznych”. Roztocza, Kwartalnik Geologiczny 34 (2): 369 – 392.
 4. Pinińska Janina. 2008. „Właściwości geomechaniczne opok”. Górnictwo i Geoinżynieria 32 (1): 293 – 301.
 5. PN-B-04102:1985. Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
 6. PN-EN 771-6:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
 7. PN-EN 1467:2012. Kamień naturalny. Bloki surowe. Wymagania.
 8. PN-EN 1926: 2007 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie.
 9. PN-EN 1936:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości, gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości.
 10. PN-EN12057:2015-04Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania.
 11. PN-EN 12058:2015-04Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.
 12. PN -EN 12372:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej.
 13. PN-EN 12440:2008 Kamień naturalny. Kryteria mianownictwa.
 14. PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny. Terminologia.
 15. PN-EN 13161:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie przy stałym momencie.
 16. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiająca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 18. Szuflicki Marcin, Agnieszka Malon, Marcin Tyminski [red]. 2013, 2015. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. Warszawa. Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy.
 19. ] Trochnowicz Maciej. 2012. „Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej”. Budownictwo i Architektura (11): 99 – 112.
 20. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.
 21. www.polskiekamienie.pl.
Aleksandra Gorączko, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Marcin Gorączko, Ph. D. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Aleksandra Gorączko, Ph. D., Eng.

agora@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.15