The sound insulation of windows in the context of their thermal parameters


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Leszek Dulak

DOI: 10.15199/33.2016.08.14

Volume 528; Issue 8
Pages 58-60

Accepted for publication: 26.06.2016 r.

The following article is an attempt to look at the acoustic problem from the perspective of energy requirements. The author attempted to determine whether the sound requirements go hand in hand with energy efficiency. Or on the contrary they are contradictory. The article recalls the relationship between the value of the index RA2 and the heat transfer coefficient U of insulating glass units, the relationship between the value of the index RA2 and the surface weight of insulating glass units. On the basis of results, it should be noted that the development of technology makes the adoption of materials with good thermal performance does not guarantee parameters of sound insulation walls. All that forces the participants in the construction process must be thoroughly familiar with the problems of building acoustics.

Keywords: improvement of sound reduction index ΔR, sound reduction index R, heat transfer coefficient U, External Thermal Insulation Composite System.
  1. Dulak Leszek. 2012. Wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej. Materiały Budowlane
  2. Dulak Leszek. 2015. „Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków”. Izolacje (10): 72 – 78.
  3. Nurzyński Jacek. 2012. Thermal insulation system ETICS – is thermal performance in line with the coustics? Czasopismo techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  4. Szudrowicz Barbara. 2005. „Akustyka budowlana. Budownictwo ogólne”. Tom 2. Fizyka budowli. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Klemma. Warszawa. Arkady.
  5. Zębala Kinga, Anna Zastawna-Rumin, Andrzej Kłosak, Leszek Dulak. 2012. Relation between partition thermal resistance and sound insulation single and multilayer walls. Czasopismo techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  6. Ustawa z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” [Dz.U. nr 49, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami].
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz. 690. Wraz z późniejszymi zmianami].
  8. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. [9] PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3:Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
Leszek Dulak, Ph. D. Eng. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Leszek Dulak, Ph. D. Eng.

leszek.dulak@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.14