Assessment scheme for acoustic quality of residential areas


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Jacek Nurzyński

DOI: 10.15199/33.2016.08.13

Volume 528; Issue 8
Pages 54-56

Accepted for publication: 05.07.2016 r.

The quality of life in residential areas, among other factors, depends on the outdoor acoustic conditions. Environmental noise affects conditions inside a building and determines required sound insulation of the building envelope. However, rooms with open windows can be hardly protected against outdoor noise as well as the space on balconies, terraces, and in the closest building surroundings. In acoustic terms the living environment quality is defined by the quality of a building itself, combined with the quality of its surrounding. Thus an acoustic classification scheme for residential areas is proposed. It is intended for developers, local authorities and final users as a property value assessment toll. It also contributes to rational acoustic urban planning and appropriate spatial development policy.

Keywords: building acoustics, protection against noise, environment quality.
 1. European Commission. 2002. „Position paper on dose-response relationships between transportation noise and annoyance”. Office for Official Publications of the European Communities.
 2. European Environment Agency. 2010. „Good practice guide on noise exposure and potential health effects”. Technical report 11/2010.
 3. Nurzyński Jacek. 2013. „Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie”. PraceNaukowe ITB.
 4. Nurzyński Jacek. 2014. „Ocena akustyczna środowiska zamieszkania na obszarach zurbanizowanych”. Budownictwo i Architektura 13 (4): 33 – 40.
 5. Nurzyński Jacek. 2015. „Wpływ hałasu lotniczego na warunki zamieszkania”. Materiały Budowlane (8): 1 – 3.
 6. Nurzyński Jacek. 2016. „Założenia do klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych”. Materiały Budowlane (4): 121 – 123.
 7. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1 października 2012 zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012.1109).
 8. Szudrowicz Barbara. 2006. „Analiza parametrów oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych”.
 9. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2006.129.902 z późniejszymi zmianami).
 10. WHO. 2000. „Guidelines for Community Noise” (Berglund, B., Lindvall, T., Schwela, D., eds). World Health Organization, Geneva. www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf.
 11. WHO Regional Office for Europe. 2009. „Night noise guidelines for Europe”. World Health Organization, Copenhagen. www.euro.who.int/ __data/assets/pdf_file/0017/43316/ E92845. pdf
Jacek Nurzyński, Ph. D., MSc. Eng., Associate Professor - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Jacek Nurzyński, Associate Professor

j.nurzynski@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.13