The resistance of large panel buildings to accidental actions


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Szulc

DOI: 10.15199/33.2016.11.05

Volume 531: Issue 11
Pages 17-19
Accepted for publication: 01.09.2016 r.

The paper presents the effects of many years of ITB activity in the area of safety and durability of construction of large panel buildings with regard to the possibility of accidental actions. The assessment of resistance was developed on the basis of the instructions [4] and the design standards in force during the erection of "large panel buildings" [1], as well as the modern requirements of structural reliability [6, 7, 8], and after a thorough analysis of the causes and course of the constrution disasters in Poland. Due to the randomnature of the accidental situations and the current technical state of large panel buildings necessary directions for further research work was set in order to clear determination of the resistance of the "large panel buildings" in accidental situations which arise, eg. as a result of explosions of gas.

Keywords: resistance, large panel building, accidental actions.
 1. BN-79/8812-01: Konstrukcje budynków wielkopłytowych. Projektowanie i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
 2. Cholewicki A., Jarosław Szulc, T. Nagórski. 2008. „Influence of tying reinforcement in connections on behaviour of skeletal precast structure in accidental situation”. AMCM Łódź.
 3. „Design of precast concrete structures against accidental actions.Guide to good practice. Task Group 6.9”. 2012. fib Bulletin 63. Bruksela.
 4. Lewicki B., A. Cholewicki, M. Kaproń. 1976. „Zabezpieczanie budynków prefabrykowanych przed katastrofą rozprzestrzeniającą się”. Instrukcje projektowania i obliczeń statycznych konstrukcji. PR-5 Grupa II. COBPBO Warszawa.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 02.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: Prawo budowlane, Dz.U. RP z 29.11.2013 r., poz. 1409.
 6. PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 7. PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.
 8. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 9. Projekt Badawczy PB 1461/T07/96/10. 1996. „Zabezpieczanie budynków przed skutkami wybuchów i innych obciążeń wyjątkowych”. Warszawa. ITB.
 10. Projekt Badawczy PBZ-01209. 1999. „Kompleksowa ochrona budynków przed zagrożeniemwybuchemgazu. Badanie przyczyn i konsekwencji wybuchów gazu w budynkach”. Warszawa. ITB.
 11. RozporządzenieMinistra SprawWewnętrznych iAdministracji z 16 sierpnia 1999 r.w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74, poz. 836, zmiana Dz.U. z 2009 r. nr 2005 r. poz. 1584).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.
 13. Szer Jacek, Przemysław Jagielski. 2016. „Przegląd Katastrof budowlanych spowodowanych wybuchem gazu w Polsce i na świecie”. Materiały Budowlane 8 (528): 150÷152. DOI: 10.15199/33.2016.08.46
 • dr inż. Jarosław Szulc Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

dr inż. Jarosław Szulc

j.szulc@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.05