The origin of crushed aggregate and the functional features of concrete for use in civil engineering


openaccess, Vol. 578 (10) 2020 / czwartek, 22 października, 2020

(Open Access)

Górak Piotr, Szabat Łukasz, Jelonkiewicz Przemysław. 2020. The origin of crushed aggregate and the functional features of concrete for use in civil engineering. Volume 578. Issue 10. Pages 61-64. DOI: 10.15199/33.2020.10.06

Accepted for publication: 04.05.2020

The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The referencematerialwas granite aggregate as themost commonly used for the production of concrete for engineering structures.The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
 1. Bobińska Joanna. 2010. Trwałość kruszyw dolomitowych w aspekcie ich zastosowania do betonu. Materiały konferencji Dni Betonu.
 2. GDDKiA – Ogólne Specyfikacje Techniczne: Rozdział VIII: Obiektyinżynierskie,Dział01:Główneelementy konstrukcyjne, 01.01;Beton konstrukcyjny 18.07.2014.
 3. GDDKiA – Ogólne Specyfikacje Techniczne – projekt OST 13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowym obiekcie inżynierskim –Warszawa 2018.
 4.  http://geoportal.pgi.gov.pl.
 5.  Kołacz Zbigniew. 2011. „Właściwości betonów specjalistycznych wykonywanych z zastosowaniem grysów dolomitowych”. Beton Technologie Architektura 3.
 6. Kołacz Zbigniew, Piotr Górak, Łukasz Szabat. 2016. „Napowietrzenie mieszanki betonowej, jako parametr determinujący trwałość betonu wyrażony stopniem mrozoodporności”. Beton Technologie Architektura 1 (73).
 7. Małolepszy Jan, Rafał Gajewski. 2008. Rola kruszyw węglanowych w kształtowaniu wybranych właściwości betonu. Materiały konferencji Dni Betonu.
 8. PN-B 06265:2018-10. Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
 9. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
 10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 11. PN-EN 12620.2004:AC 2004 Kruszywa do betonu.
 12. PN-EN 206+A1:2016-16 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 13. PN-EN-12350-1:2011 Badanie mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek.
 14.  PN-EN-12390-2:2011 Badania betonu – Część 2.Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 15. PN-EN 12390-13-2014-02 Badania betonu. Część 13: Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu.
 16. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 17.  PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
 18.  PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 19. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
 20.  PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 sierpnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 23.  Seruga A., S. Kańka, T. Lisowicz. 2012. „Moduł sprężystości betonów na kruszywie granitowym w świetle badań doświadczalnych”. Budownictwo- -Czasopismo Techniczne, 4-B/2012, Zeszyt 21.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 24. Siwowski Tomasz, E. Michalak, D. Kaleta, E. Reizer, D. Macheta,A.Wysocki. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”, Promost Consulting sp. z o.o. sp.k., Rzeszów, luty 2019. https://www. gov. pl/web/infrastruktura/ katalog-typowych-konstrukcji-drogowych-obiektow- mostowych-i-przepustow2.
mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647
mgr inż. Łukasz Szabat, CEMEX Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Przemysław Jelonkiewicz, CEMEX Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647

piotr.gorak@cemex.com