The influence of traffic conditions on noise predictions


Vol. 555 (11) 2018 / poniedziałek, 26 listopada, 2018

(InPolish)

M. Dębiński,
M. Motylewicz

DOI: 10.15199/33.2018.11.18

Volume 555: Issue 11
Pages 66-67
Accepted for publication: 07.09.2018 r.

Currently, there are many methods and models for estimating the level of road traffic noise in surrounding of roads. The accuracy of the results, obtained by using thesemodels, differ due to different usage of traffic parameters, among others. In the majority, thesemethods do not take into account traffic conditions, which may result in errors in estimating the level of road traffic noise. The article presents the results of pilot studies indicating the effects of omitting the capacity and traffic conditions of a road section in estimating the level of road traffic noise. Keywords: road traffic noise; equivalent sound level; capacity; traffic conditions.
 1. Bohatkiewicz Janusz. 2000. „Badania czynników powodujących zwiększenie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych”. Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie. Monografia: 199 – 210. SITK RP Lublin.
 2. Bohatkiewicz Janusz. 2005. Wytyczne wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych prowadzonych w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu. GDDKiA.
 3. Chodur Janusz, Mariusz Kieć, Krzysztof Ostrowski. 2015. „Wybrane aspekty analizy warunków ruchu na odcinkach dróg dwupasowych dwukierunkowych z wykorzystaniem metody HCM-2010”. Logistyka nauka 3: 687 – 696.
 4. El-FadelMutasem, Hayssam Sbayti. 2000. „Noise Control at Congested Urban Intersections: Sensitivity Analysis of Traffic Management Alternative”. Noise Control Engineering Journal 48 (6): 206 – 213.
 5. Gardziejczyk Władysław. 2018. Hałaśliwość nawierzchni drogowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 6. Kowalski Krzysztof i inni. 2014. „Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015” – załącznik D doWytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach krajowych. GDDKiA.
 7. Motylewicz Marek. 2017. Klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną. Rozprawa doktorska. Politechnika Białostocka.
 8. Motylewicz Marek, Władysław Gardziejczyk. 2018. „Poziom hałasu wotoczeniu skrzyżowań drogowych”.Materiały Budowlane 547 (3): 31 – 33. DOI 10.15199/33.2018.03.12.
 9. Opoczyński Krzysztof. 2000 – 2015. „Synteza wyników GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 dla dróg krajowych”. Raporty (4 szt.) dla GDDKiA.
 10. Praca zbiorowa. 2016. „Highway Capacity Manual – 6th edition”. Transportation Research Board. Washington.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.).
 12. Tracz Marian, Janusz Bohatkiewicz. 1995. „Effects of traffic conditions on traffic noise at signalized intersection”. Euro-Noise’95, Vol. 1, Lyon.
mgr inż. Marcin Dębiński, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Marcin Dębiński

m.debinski@pollub.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.11.18