The influence of the bentonite addition on the sealing properties of fly ash


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

M. Wasil

DOI: 10.15199/33.2019.05.11

Volume 561: Issue 5
Pages 56-57
Accepted for publication: 23.04.2019 r.

In process of choosing material to be built in sealing layer it is necessary to obtain its hydraulic conductivity. Laboratory tests of hydraulic conductivity were conducted on fly ash and fly ash with 5, 10 or 15% of bentonite addition. The samples were tested in the Rowe-Barden consolidometer. It was observed, that bentonite addition has influence on the decrease of the hydraulic conductivity of testedmixtures. The obtained results show that tested materials are accurate to be built in landfill sealing layers. Keywords: hydraulic conductivity; fly ash; bentonite; landfill sealing layers.
 1. Cartwright Kerol, Bruce R. Hensel. 1997. „Hydrogeology”. W: Geotechnical Practice for Waste Disposal. Daniel D. E. (red.). Chapman & Hall, Londyn.
 2. European Technical Committee No. 8 (ETC 8). 1993. „Geotechnics of Landfill Design and Remedial Works – Technical Recommendation GLR”. Ernst and Sohn, Berlin, Niemcy.
 3. Kozłowski Tomasz. 2015. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 523).
 5. Sear Lindon K. A. 2001. Properties and use of coal fly ash. A valuable industrial by-product. Thomas Telford Ltd., Londyn.
 6. Sivapullaiah Puvvadi V., H. Lakshmikantha. 2004. „Properties of FlyAsh asHydraulic Barrier”. Soil and Sediment Contamination 13 (5): 391 – 406. DOI: 10.1080/10588330490500437.
 7. Wasil Mariola. 2017. „Prediction of hydraulic conductivity of fly ash built-in mineral sealing layers”.W: Proceedings of the 10th International Conference „Environmental Engineering.Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius. DOI: 10.3846/enviro.2017.062.
 8. Wasil Mariola. 2018. Popiół lotny z dodatkiem bentonitu jako materiał na warstwy uszczelniające. Praca doktorska. Białystok. Politechnika Białostocka.
 9. Wileński Piotr. 1984. „Przydatność odpadów z Elektrociepłowni Gliwice do robót ziemnych w budowie dróg”. Prace IBDiM (3): 53 – 66.
 10. Yao Zhitong, Xiaosheng Ji, Prabir Sarker, Junhong Tang, Liuqin Ge,Meisheng Xia,Yongqing Xi. 2015. „Acomprehensive review on the applications of coal fly ash”. Earth-Science Reviews 141: 105 – 121. DOI: 10.1016/j.earscirev.2014.11.016.
 11. Zabielska-Adamska Katarzyna. 2006. Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających. Białystok Politechnika Białostocka.
dr inż. Mariola Wasil, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; ORCID: 0000-0001-6376-1905

dr inż. Mariola Wasil, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; m.wasil@pb.edu.pl