New tendencies in organization of cycling safety infrastructure – cycling highways


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

A. Zalewski

DOI: 10.15199/33.2019.05.10

Volume 561: Issue 5
Pages 52-55
Accepted for publication: 24.04.2019 r.

The aim of article is a presentation one of the new tendency in the rage of planning and organization of safety cycling infrastructure – cycling highways for fast daily travels by bike on the distance 5 – 30 km. The principles of planning, designing and organization this safety type of cycling infrastructure as well as an innovative solution functioning in Jaworzno are described. In european conditions for real alternatives for replacements on longer distances, development of bicycle highways will be continuous tendency in the coming years. Keywords: cycling highway; cycling traffic; cycling infrastructure; road traffic safety.
  1. CROW. 2016. Design Manual for Bicycle Traffic, Record 28, Ede.
  2. http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2018/12/CEDårsrapport-2018.pdf (dostęp: 12.02.2019 r.).
  3. http://umap.openstreetmap.fr/en/map/rowerowa-mapa-jaworzna-integracjadrog-dla-rowerow_111576#13/50.2079/19.30479 (dostęp; 12.02.2019 r.) –opracowanie autora.
  4. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego. 2019. Wypadki drogowe w Polsce 2018,Warszawa.
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).
  6. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. 2017 poz. 1260, z późn. zm. 2017).
  7. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach (Dz.U. 1985 r. nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2222, 2017).
dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

andrzej.zalewski2205@gmail.com