The influence of glazing type of the final value of window thermal transmittance U


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

M. Rojewska-Warchał

DOI: 10.15199/33.2018.12.15

Volume 556: Issue 12
Pages 45-48
Accepted for publication: 24.10.2018 r.

The paper presents the analysis of the relation between window thermal transmittance and the window shape, size and glazing type. The analysis was performed in the Window 6.3 program developed by the Lawrence Berkeley National Laboratory, which has the possibility of a comprehensive analysis of the heat flow through the various types of windows, according to the current assessment procedure developed by the National Fenestration Rating Council (NFRC) and comply with ISO 15099. Keywords: thermal transmittance; energy efficient windows.
  1. ISO 15099:2003 Thermal performance of windows, doors and shading devices – Detailed calculations.
  2. PN-EN ISO 10077-1:2007Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła część 1:Metoda uproszczona.
  3. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – część 2: Metoda komputerowa dla ram.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami.
mgr inż. Małgorzata Rojewska-Warchał, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

mgr inż. Małgorzata Rojewska-Warchał, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

mrojewska-warchal@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.15