Efficiency of using photovoltaic panels in a landmarked wooden building


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

K. Rudzki,
J. Zdunek-Wielgołaska,
K. Kantorowicz

DOI: 10.15199/33.2018.12.14

Volume 556: Issue 12
Pages 42-44
Accepted for publication: 16.11.2018 r.

This article contains the analysis of the impact of using photovoltaic panels in a sample landmarkedwooden building. The analysis takes under consideration the potential for reducing primary and final energy building demand indicator. In the analysis of the impact of using a PV system on primary and final energy building demand indicator, a variant with using PVgenerated power as it is produced, and also that of storing part of the produced energy in the power grid, are taken into account. The performed analysis resulted in the conclusion that taking into account the impact of storing part of power in the grid while calculating building energy demand results in a significant reduction of FE and PE indicators, and also in it becoming possible to meet the WT2017 and WT2021 requirements in landmarked buildings in which thermomodernisationmight cause the loss of their value as landmarks. Keywords: energy performance of a building; landmarked building; PV system; final energy indicator; primary energy indicator.
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926).
  3. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) wraz z późniejszymi zmianami.
  4. Wykazy zabytków: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa? service=zabytki – wykaz zabytków w gminnej ewidencji zabytków oraz https://bip.mwkz.pl/ oraz mapy.zabytek.gov.pl – zabytki wpisane do rejestru.
mgr inż. Krzysztof Rudzki, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury mgr inż. arch. Klara Kantorowicz, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury

mgr inż. Krzysztof Rudzki, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury

krzysztof.rudzki@pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.14