The influence of aggregate pollutants on the durability of concrete floors


Uncategorized / czwartek, 4 października, 2018

Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych

Adres do korespondencji:  leszek.wysocki@pwr.edu.pl

DOI: 10.15199/33.2018.09.02

Fyall Z., Wysocki L.

Abstract. The paper presents the impact of aggregate contamination on the durability of concrete floors. There were investigated grains impurities which under certain conditions cause damages to the floor surface due to their expansion. On the basis of the analysis of damages recommendations in order to limit such damages were been formulated.

Keywords: concrete floor; durability; swelling aggregates; reactive aggregate.

 

Streszczenie. W artykule omówiono wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych. Badano zanieczyszczenia ziarnami, które w pewnych warunkach mogą powodować uszkodzenia posadzki spowodowane ich pęcznieniem. Na podstawie analizy uszkodzeń sformułowano zalecenia dotyczące ograniczenia takich uszkodzeń.

Słowa kluczowe: posadzka betonowa; trwałość; kruszywa pęczniejące; kruszywa reaktywne.

References

  1. [1] ACI 221. 1998. „Report on alkali-aggregate reactivity”. ACI 221.1R-98,American Concrete Institute, Farmington Hills, MI. 30
  2. [2] Barborak Ryan, Kevin Folliard, Michael Thomas. 2004. „Using Lithium Compounds to Treat Hardened Concrete Suffering fromASR: Preliminary Laboratory Results”. Proceedings of the 12th International Conference on Alkali-Aggregate Reactivity (ICAAR), Pekin, Chiny, s. 483 – 489.
  3. [3] Chatterji Sanjay. 1979. „The Role of Ca(OH)2 in the Breakdown of Portland Cement Concrete due to Alkali-Silica Reaction”. Cement and Concrete Research 9 (2): 185 – 188.
  4. [4] Chatterji Sanjay, Niels Clausson-Kass. 1984. „Prevention of Alkali-Silica Expansion by Using Slag-Portland Cement.” Cement and Concrete Research 14 (6): 816 – 818.
  5. [5] Diamond Sidney. 1989. „ASR – Another Look at Mechanisms”. Proceedings of the 8th International Conference on Alkali – Aggregate Reaction, Kyoto, Japonia, s. 83 – 94.
  6. [6] Rogers Chris. 1986. „Evaluation of the potential for expansion and cracking of concrete caused by the alkali-carbonate reaction.” Cement, Concrete and Aggregates 8 (1): 13 – 23.
  7. [7] Wang Hugh, J. E. Gillott. 1991. „Mechanism of Alkali-Silica Reaction and the Significance of Calcium Hydroxide”. Cement and Concrete Research 21 (4): 647 – 654.