The impact of the use of modern insulating materials on the hygrothermal parameters of external walls and their joints


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Dybowska-Józefiak,
K. Pawłowski,
Ł. Lewandowski

DOI: 10.15199/33.2017.01.05

Volume 533: Issue 1
Pages 40-41
Accepted for publication: 09.11.2016

The article presents the characteristics of the technical parameters of modern insulating materials used in low-energy construction. The numerical calculations were chosen connector connection outer wall of the balcony slab by using different stacks of layers of material. Based on these results conclusions were drawn designing and implementing practical.

Keywords: balconies, analysis hygrothermal, energy-efficient buildings.
 1. Dybowska Monika, Krzysztof Pawłowski. 2015. „Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową”. Materiały Budowlane (5): 97 – 99.
 2. Dylla A. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa. Wydawnictwo PWN S.A.
 3. Pawłowski Krzysztof. 2016. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy. Warszawa. Grupa Medium.
 4. PN -EN ISO6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 5. PN -EN ISO 13788:2003. Cieplno -wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.
 6. PN -EN ISO 10211:2008. Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
 7. PN -EN ISO 14683:2008. Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnikprzenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
 8. Program „Poprawa efektywności energetycznej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFO ŚiGW) – Wymagania techniczne dla budynków.
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238 ze zm.).
 • mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Krzysztof Pawłowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak

monikadybowska@op.pl