The analysis of external walls material insulated from the inside


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Dybowska-Józefiak,
K. Pawłowski

DOI: 10.15199/33.2017.01.03

Volume 533: Issue 1
Pages 31-33
Accepted for publication: 14.11.2016

The article describes the materials and technologies used in thermal insulation of external walls from the inside. For selected ofmaterial solutions calculations were performed for the checking of interstitial condensation. On the basis of calculations and analyzes formulated guidelines for the design and construction of bulkheads insulated from the inside, taking into account the hygrothermal requirements.

Keywords: insulation materials, insulation from the inside, external walls.
  1. Orlik-Kożdoń Bożena, Tomasz Steidl. 2014. „Metodyka projektowani izolacji cieplnych od wewnątrz”. Izolacje (6): 24 – 30.
  2. PN-EN ISO 13788: 2003, Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.
  3. PN-EN ISO 6946: 2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2008 r. nr 201, poz. 1238 ze zm.).
  5. www. ytong-silka. pl/pl/content/multipor_1183. php, 17.09.2015r.
  • mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Uniwersytet Technologiczno-PrzyrodniczywBydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Krzysztof Pawłowski Uniwersytet Technologiczno-PrzyrodniczywBydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Krzysztof Pawłowski

krzypaw@utp.edu.pl