Energy source selection for a modernized building adapted for meeting the nZEB standard requirements


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Trząski,
A. Wiszniewski

DOI: 10.15199/33.2017.01.02

Volume 533: Issue 1
Pages 28-30
Accepted for publication: 19.12.2016

The paper presents results of an analysis of the energy source selection for an educational building adapted for meeting the nZEB standard requirements. Due to the high share of electricity in the energy balance, the key solution is installation of photovoltaics panels. However, limited space for the PVpanels forced additional measures including a ground source heat pump for DHWpre-heating and a micro CHP system.

Keywords: energy performance, alternative energy sources, nZEB, near zero energy buildings.
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UEz 19maja 2010 r.wsprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona).
 2. Jadwiszczak Piotr. 2014. „Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP”. Rynek Instalacyjny” 4.
 3. Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, projekt z 14.10.2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 4. Kubski Piotr. 2011. „O możliwości poprawy wskaźnika EP budynku przez zastosowanie pompy ciepła”.CiepłownictwoOgrzewnictwo,Wentylacja 10.
 5. Kwapisz Henryk. 2014. „Opłacalność wznoszenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii”. Materiały Budowlane 1.
 6. Nearly Zero Energy Buildings Definitions Across Europe, factsheet, BPIE (Building Performance Institute Europe), 2015.
 7. Pitry R. 2014. „Czy nadal możliwa jest w Polsce budowa domu jednorodzinnego ogrzewanego kotłem na paliwo węglowe bez zastosowania dodatkowych rozwiązań?”. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo, Wentylacja 6.
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynkulub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015, poz. 376).
 10. TrząskiAdrian. 2015. „Wymagania dla budynków po 2020 r. a rozwiązania konwencjonalne i OZE cz. 1”. Rynek Instalacyjny 7 – 8.
 11. TrząskiAdrian. 2015. „Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE cz. 2” Rynek Instalacyjny 10.
 • dr inż. Adrian Trząski Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Andrzej Wiszniewski Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Adrian Trząski

adrian.trzaski@is.pw.edu.pl