The impact of the fire location on the directions of evacuation of people from the building


openaccess, Vol. 599 (7) 2022 / czwartek, 21 lipca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.07.01

Barański Mariusz, Brzezińska Dorota, Haznar-Barańska Agnieszka. 2022. The impact of the fire location on the directions of evacuation of people from the building. Volume 599. Issue 7. Pages 2-6. Article in PDF file

Accepted for publication: 13.06.2022 r.

The occurrence of a threat or fire in a building determines the necessity to carry out a quick and safe evacuation process. The development of fire safety engineering gradually leads to the development of solutions for managing the evacuation process depending on the location of the hazard. The article presents a new model that allows to determine the directions of evacuation of people depending on the location of the threat. The research showed the possibility of using themodel to create control matrices for dynamic evacuation lighting.
 1.  Mirahadi F, Mccabe B, Asce M. EvacuSafe: Building Evacuation Strategy Selection Using Route Risk Index. J. Comput. Civ. Eng. 2019; https://doi: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000867.
 2. Chen J. et al. Fire evacuation strategy analysis in longmetro tunnels. Saf. Sci. 2022; https://doi: 10.1016/J.SSCI.2021.105603.
 3. Snopková D. et al. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spat. Cogn. & Comp. 2021, https://doi: 10.1080/13875868.2021.1913497.
 4. Liu Y, Zhang H, Zhan Y, Deng K, Dong L. Evacuation Strategy Considering Path Capacity and Risk Level for Cruise Ship. J.Mar. Sci. Eng. 2022; https://doi: 10.3390/JMSE10030398.
 5. Li M, Xu C, Xu Y, Ma L.Wei Y. Dynamic Sign Guidance Optimization for Crowd Evacuation considering Flow Equilibrium. J. Adv. Tran. 2022; https://doi: 10.1155/2022/2555350.
 6. Zhao H. et al. Fire evacuation supported by centralized and decentralized visual guidance systems. Saf. Sci. 2022; https://doi: 10.1016/J.SSCI.2021.105451.
 7. Mirahadi F, McCabe BY. EvacuSafe: A real-time model for building evacuation based on Dijkstra’s algorithm. J. Build. Eng. 2021; https://doi: 10.1016/J.JOBE.2020.101687.
 8. Cisek M, Kapalka M. Evacuation route assessment model for optimization of evacuation in buildings with active dynamic signage system. Transp. Res. Procedia. 2014; https://doi: 10.1016/J.TRPRO.2014.09.094.
 9. Filippidis L, Xie H, Galea E.R, Lawrence PJ. Exploring the potential effectiveness of dynamic and static emergency exit signage in complex spaces through simulation. Fire Saf. J. 2021; https://doi: 10.1016/J.FIRESAF.2021.103404.
 10. Xie H, Galea ER. A survey-based study concerning public comprehension of two-component EXIT/NO-EXIT signage concepts. Fire and Materials. 2021; https://doi: 10.1002/fam.3035.
 11. Jiang Q, Zhou Y, Zhang L, Li K, Li H. Influence of pedestrian psychology on evacuation dynamics with the guide of emergency signage. Europhys. Lett. 2022; https://doi: 10.1209/0295-5075/AC567F.
 12. Barański M, Haznar-Barańska A. Evacuation and its Types – Revision of the Definition and Classification. Saf. Fire Technol.; https://doi: 10.12845/SFT.58.2.2021.12.
 13. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. https://isap.sejm.gov. pl/isap.nsf/DocDetails.xsp? id=wdu19940890414 (accessedApr. 28, 2022).
 14. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351 (accessed Apr. 28, 2022).
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; https://isap.sejm.gov. pl/isap.nsf/DocDetails. xsp? id=WDU20101090719 (accessed Apr. 28, 2022).
 16. PN-N-01256-01:1992. Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa. https://sklep.pkn.pl/pn-n-01256-01-1992p.html (accessedApr. 28, 2022).
 17. PN-N-01256-02:1992. Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja. https://sklep.pkn.pl/pn-n-01256-02-1992p.html (accessed Apr. 28, 2022).
 18. PN-EN ISO 7010: 2020-07. Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-7010-2020-07ep.html (accessedApr. 28, 2022).
 19. Wytyczne: CNBOP. https://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/wytyczne (accessed Apr. 28, 2022).
 20.  Wytyczne SITP WP-01:2020: oświetlenie awaryjne: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. SITP. 2020.
 21. Bałaga Ł, Cisek T, Łoza H. Poradnik projektowania aranżacji przestrzeni w budynkach biurowych. SITP. 2019; http://sibp.pl/uploads/docs/poradnik- aranzacja-20190702.pdf (accessed: Apr. 29, 2022).
 22.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp? id=WDU- 20020750690 (accessed Apr. 28, 2022).
 23. Barański M, Maciak T. Automaty komórkowe w modelowaniu ewakuacji. BezpieczeństwoiTech.Pożarnicza.2016,https://doi:10.12845/BITP.43.3.2016.12.
 24.  FuL,Luo J,DengM,KongL,KuangH.Simulation ofEvacuationProcesses in aLargeClassroomUsing an ImprovedCellularAutomatonModel forPedestrian Dynamics. Procedia Eng. 2012; https://doi: 10.1016/J.PROENG.2012.01.1143.
 25.  Kretz T, Bönisch C, Vortisch P. Comparison of Various Methods for the Calculation of the Distance Potential Field. Pedestr. Evacuation Dyn. 2009; https://doi: 10.1007/978-3-642-04504-2_29.
 26.  KłopotowskiM. Jak ocenićwspółczesnemieszkanie? Próba zdefiniowania kryteriów wartościujących jakość użytkową współczesnych polskichmieszkań. Teka Kom.Archit. Urban. i Stud. Kraj. 2015, https://doi: 10.35784/TEKA.571.
 27.  Kita Ł, Krauze A, Boroń S. Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji. Mater. Bud. 2021; https://doi: 10.15199/33.2021.07.05.
st. kpt. mgr inż. Mariusz Barański, Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ORCID: 0000-0002-2217-6539
dr hab. inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ORCID: 0000-0003-4615-4454
mgr Agnieszka Haznar-Barańska, Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie ORCID: 0000-0001-7648-509X

dr hab. inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ORCID: 0000-0003-4615-4454

 dorota.brzezinska@p.lodz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.07.01

Article in PDF file