The design problems of thermomodernization historic buildings


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

M. Siewczyńska,
B. Siewczyński

DOI: 10.15199/33.2016.11.26

Volume 531: Issue 11
Pages 68-69
Accepted for publication: 26.09.2016 r.

The article describes the thermomodernization of the historic building. In the energy audit, which was calculated for him, weren't taken into account guidelines from conservator. This audit was the basis for the award of funding from the EU budget. The analysis of possible solutions and the thermal and humidity calculations were made and possible solution to the problem was suggested.

Keywords: thermomodernization, historic building, interlaminar condensation.
  1. Geryło Robert. 2013. „Nowe technologie w termoizolacji budynków”. Inżynier Budownictwa (9): 84– 88
  2. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania.
  3. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422, stan prawny na 15.9.2016 r.).
  • dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. arch. Borys Siewczyński Politechnika Poznańska,Wydział Architektury

dr inż. Monika Siewczyńska

monika.siewczynska@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.26