Tests and analysis of the technical condition of the building of the school


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

R. Szeląg

DOI: 10.15199/33.2016.11.27

Volume 531: Issue 11
Pages 70-71
Accepted for publication: 28.09.2016 r.

At the article was analyzed building of the Public Junior High School, which was realized with traditional technology in 1929. Before our analysis in this building was occurred the local construction disaster – the small part ofwooden ceilingwas crashed. It was removed and the ceiling was repaired. Because the building was using for educational purposes itwas very important to establish the technical state of all floors, load-bearing walls and roof truss. Completed research pointed at the need of reinforcements processes, due to the progressive process of using up.

Keywords: durability, condition, ceiling, roof trusses.
  1. Czyż Eugeniusz. 1964.Wzory i przykłady liczbowe obliczeń statycznych. Tom III. Warszawa. Arkady.
  2. Krentowski Janusz. 2012. „Rekonstrukcja i rewaloryzacja zabytkowego budynku „Pod Łokietkiem” w Ojcowie. Materiały Budowlane 481 (9): 56 – 58.
  3. Masłowski Eugeniusz, Spiżewska Danuta. 2000. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Warszawa. Arkady.
  4. PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
  5. PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  6. PN-ISO 15686-3:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 3.Audyty i przeglądy właściwości użytkowych.
  7. Runkiewicz Leonard. 2013. O błędach technicznych podczas remontówimodernizacji obiektów budowlanych. Inżynieria i Budownictwo (6): 308 – 309.
  • dr inż. Romuald Szeląg Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Romuald Szeląg

r.szelag@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.27