The adaptation of historical structures to new operation requirements on the example of a staircase from the early 20’th century


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.07

Bajno Dariusz. 2023. The adaptation of historical structures to new operation requirements on the example of a staircase from the early 20’th century. Volume 613. Issue 9. Pages 29-32. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.05.2023 r.

The article describes both, research and application case, allowing for an acceptable range of interference and the strengthening technique in order to preserve the historical value of the object, using the modern materials. Such a single implementation of new solutions will make it possible to assess the effectiveness and usefulness of such methods, saving unique structures of historical and historic buildings. The inspiration for this approach was the targeted introduction of a non-invasive reinforcing technique that will not change the valuable and authentic appearance of historical structures, while providing themwith adequate load-bearing capacity, because the originally used building materials do not find their equivalent in current regulations and standards. The subject of the article is a reinforced concrete staircase, made in 1910 that has been used for the vertical communication of the hospital, which should have been adapted to modern safety requirements.
 1. Badania betonu oraz elementów ceramicznych konstrukcji klatek schodowych K1, K2 i K5 wykonane przez AG-CEL Laboratorium P. Rydygier, I. Trzynski sp. j. Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice, w kwietniu 2022 r.
 2. Raport z badań –Wybrane badania materiałowe w rewitalizowanym budynku poszpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie (badanie na ściskanie odwiertów rdzeniowych, określenie grubości otuliny, rozstawu i średnic zbrojenia) – Barg Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (5 lipca 2021 r.).
 3. Raport z badań – Wybrane badania materiałowe w rewitalizowanym budynku poszpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie (klatki schodowe: przejściowa, K1 i K2) – Barg Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (9 lipca 2021 r.).
 4. Raport z badań – Wybrane badania materiałowe w rewitalizowanym budynku poszpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie (badanie cegły na ściskanie, określenie grubości otuliny, rozstawu i średnic zbrojenia) – Barg Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (grudzień 2021 r.).
 5. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
 6.  PN-82/B-2003 Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 7.  PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 8. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 9. Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej pod redakcją prof. dr. inż. Stefana Bryły, Tom III. Inżynierja miejska – budownictwo. Warszawa 1932 r.
 10. Der Eisenbetonbau vonA. Toensmann Zivil- -Ingenieur „Bureau fuer Entwurf und Statik. Koenigsstrasse 37 Berlin, vorm. Fachlehrer fuer Eisenbetonbau und Statik and re Ingenieur –Akademie Wismar a. Ostsee. ~1910 r.
 11. Czapliński K. Dawne wyroby ze stopów żelaza, DWE 2009.
 12.  Paczkowska T, Paczkowski W. Współczesne gatunki stali oraz kształtowniki stosowane w konstrukcjach budowlanych, XIX WPPK, Ustroń 2004 r.
 13.  Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, Instrukcja ITB361. ITB, Warszawa 1999.
 14.  Runkiewicz L. Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999.
 15.  Runkiewicz L. Badania konstrukcji żelbetowych, Biuro Gamma, Warszawa 2002.
 16.  Drobiec Ł, Jasiński R, Piekarczyk A. Diagnostyka Konstrukcji Żelbetowych, Warszawa PWN 2014.
 17.  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
 18. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, Dz.U. 2022 poz. 840).
 19.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie.
 20. Materiały techniczne VISBUD-PROJEKT Sp. z o.o. Wrocław.
dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7664-8653

dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7664-8653

dariusz.bajno@pbs.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.07

Article in PDF file