Tests on the influence of a new type of reinforcement on the load-bearing capacity and crack resistance of the wall connection zone with AAC


openaccess, Vol. 608 (4) 2023 / poniedziałek, 24 kwietnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.04.06

Drobiec Łukasz. 2023. Tests on the influence of a new type of reinforcement on the load-bearing capacity and crack resistance of the wall connection zone with AAC. Volume 608. Issue 4. Pages 25-29. Article in PDF file

Accepted for publication: 01.03.2023 r.

The article describes the tests of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC) on a full scale, in which the new type of steel mesh reinforcement was used. The influence of reinforcement on the connection zone of perpendicular walls was described. The load capacity and crack resistance of the connection zone were analysed. The results were compared with those of earlier studies [1, 2]. The article is the second part of the tests published in [3] and a continuation of earlier research [1, 2].
 1. Drobiec Ł. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Materiały Budowlane. 2018, DOI: 10.15199/33.2018.12.09.
 2. Drobiec Ł. Analysis of AAC walls subjected to vertical load/AnalysevonvertikalbelastetenPorenbeton-Wänden. Mauerwerk. 2019, DOI: 10.1002/dama.201900021.
 3. Drobiec Ł, Mazur W. Wpływ nowego typu zbrojenia na nośność i rysoodporność ściskanych murów z ABK – badanie strefy wokół okna. Materiały Budowlane. 2022, DOI: 10.15199/33.2022.04.04.
 4. Schubert P. Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen. Fraunhofer IRBVerlag 2004.
 5. Schubert P. Vermeiden von schädlichen Rissen in Mauerwerkbauteilen. Mauerwerk-Kalender, Ernst & Sohn. 1996; 21: 621 – 651.
 6. Piekarczyk A. Shear Stiffness of Solid Clay Brick Wallets Sheared Perpendicularly to the Masonry Bed Joints. Procedia Engineering. 2016, s. 1064 – 1069.
 7. Jasiński R. Badania i modelowanie murowych ścian usztywniających.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2017 r.
 8. Manos GC, Melidis L, Katakalos K, Kotoulas L, AnastasiadisA, Chatziastrou Ch.Masonry panels with external thermal insulation subjected to in-plane diagonal compression. Case Studies in Construction Materials. 2021,https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00538.
 9. Zahra T, Dorji J, Thamboo J, Asad M, Kasinski W, Nardone A. In-plane and out-of-plane shear characteristics of reinforced mortarless concrete block masonry. Journal of Building Engineering. 2023, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.105938.
 10.  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 11. Phipps ME ,MontagueTI. The behaviour and design of steel shear connectors in plain and prestressed masonry. 7thNorthAmericanMasonryConference.Universityof NotreDame-SouthBend,Indiana,USA1996.s.789–798.
 12. Jasiński R, Galman I. Testing joints between wallsmade ofAACmasonry units. Buildings. 2020, DOI:10.3390/buildings10040069.
 13.  Galman I, Jasiński R, Hahn T. Badanie połączeń ścian murowych. Materiały Budowlane. 2017, DOI:10.15199/33.2017.10.32
 14.  Jasiński R, Galman I. Propozycja analitycznego opisu fazy pracy niezbrojonego połączenia ścian murowanych wykonanych z elementów z ABK. Materiały Budowlane. 2020, DOI: 10.15199/33.2020.05.07.
 15.  Jasiński R, Galman I. Propozycja analitycznego opisu faz pracy zbrojonego połączenia ścian murowych wykonanych z ABK. Materiały Budowlane. 2020, DOI: 10.15199/33.2020.06.02. Publikacja wspierana w ramach rektorskiego grantu projakościowego. Politechnika Śląska, 03/020/RGJ22/0131.
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

lukasz.drobiec@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.04.06

Article in PDF file