Technical documentation of the building as the basis for obtaining a building permit


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPolish)

E. Szafranko,
J. Harasymiuk,
J. A. Pawłowicz,

DOI: 10.15199/33.2018.10.14

Volume 554: Issue 10
Pages 49-51
Accepted for publication: 13.08.2018 r.

Technical documentation is a very wide concept. The most important element of it, from the point of view of preparing the investment for implementation, is a construction project necessary to obtain a building permit. Errors, both in the application and in the documentation may result in the necessity to complete the application and, consequently, delay the date of commencement of works. That is why it is very important to properly prepare the required documents. In practice, there are still many problems associated with obtaining a building permit. In order to analyse the topic and find an answer to the question about the most common problems, the authors analysed the documentation related to the applications submitted to the selected district office of starosta in 2017. The most frequent errors in construction projects were identified on the base of them. Keywords: technical documentation; building permit; errors.
 1. Andrzejczuk Robert. 2017. „Wymogi administracyjne na etapie rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego”. Roczniki Nauk Prawnych. 14.3: 181 – 203.
 2. Biliński Tadeusz, Emilia Kucharczyk. 2016. Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem. Stan prawny na 1 stycznia 2016 roku. Zielona Góra. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 3. Biskup Katarzyna, Miłosz Chruściel. 2014. Pozwolenie na budowę-wybrane aspekty. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW t. 6: 27 – 36.
 4. Gogojewicz Przemysław. 2017. „Nowe wnioski budowlane”. Materiały Budowlane 541 (9): 153 – 154.
 5. Smarż Joanna. 2017. „Wymóg ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle obowiązujących regulacji prawnych i orzecznictwa”. Budownictwo i Prawo 20 (3): 3 – 6.
 6. Sobisiak, Magdalena. 2017. „Prawo budowlane jako wadliwie funkcjonująca regulacja procedur i procesów związanych z inwestycjami budowlanymi”. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura (16) 4: 103 – 110.
 7. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.0.462).
 8. Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017.0.1332).
 9. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, (Dz.U. 2014 poz. 1200).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015.2117).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 poz. 2285).
dr inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Elżbieta Szafranko

elasz@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.14