The issues of cost estimation of construction projects on the example of stone historic façade


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPoslih)

P. Sobczyński

DOI: 10.15199/33.2018.10.13

Volume 554: Issue 10
Pages 46-48
Accepted for publication: 01.08.2018 r.

The paper presents the is of cost estimation of construction works in historic buildings based on available positions in the costing application. The research analyzed the valuation of renovation  works of the 12th century stone façade. Assessing in terms of labor input, it can be concluded that the TZKNC catalogs more identify conservation work than renovation work, which affects the detailed calculation. The significant discrepancies in terms of labor inputwere also noticed. The proposals included a request to update and expand the base of cost estimate items, which is important for designers, cost estimators, investors and public institutions co-financing construction works in historic buildings. Keywords: cost estimate; listed buildings; renovationwork; stone façade
  1. Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR I kwartał 2018. 2018. Warszawa. Secocenbud.
  2. Domasłowski Wiesław. 1975. Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych. Toruń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389).
  4. Zabielski Jacek, Piotr Bogacz. 2009. „Problematyka kosztorysowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych” Technical Sciences, zeszyt 12: DOI 10.2478/v10022-009-0009-4.
mgr inż. Paweł Sobczyński, prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, Politechnika Świętokrzyska;Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Paweł Sobczyński

pawel.sobczynski@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.13