Project maturity of construction company on the example in Poland and in England


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPolish)

J. Bizon-Górecka,
J. Górecki,
M. Szewczyk

DOI: 10.15199/33.2018.10.15

Volume 554: Issue 10
Pages 52-54
Accepted for publication: 22.08.2018 r.

Projectmanagementmaturity is a very important element of the development of all enterprises.Many companies,while they use and work with project management methodology, very often do not achieve their project maturity. The aim of the conducted research is to indicate that construction companies in Poland and in England, though they use in management and everyday work, projectmaturitymethodologies they have not yet reached the level of excellence in this field. Recommendations regarding the possibility of increasing the company's design projectmanagement maturitywere also indicated.The survey concerned the assessment by employees of the projectmaturity of construction companies in which they work in Poland and in England. First of all, attention was paid to the issues related to the scope of activities undertaken by enterprises as part of project activities and the use of information and knowledge resulting from project management in the enterprise. The research group, which received opinions on the project's organizationalmaturity, are the employees of the analyzed enterprises. 38 participants of construction projects participated in the research in the Polish enterprise. In the case of an English company, 33 employees involved in the implementation of construction projects participated in the research. Keywords: construction company, project, maturity, research in Poland and England.
 1. Auksztol Jerzy, Magdalena Chomuszko (red.). 2012. Modelowanie organizacji procesowej. Warszawa. PWN.
 2. Brajer-Marczak Renata. 2012. „Model dojrzałości procesowej w rozwoju organizacji”. [W:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, red.A. Stabryła, S. Wawak. Mfiles.pl. Kraków.
 3. Chui Kevin. 2013.OPM 3TM, Organizational Project Management Maturity Model. Project Management Institute. London.
 4. Crawford J. Kent. 2014. ProjectManagementMaturityModel. Third Edition. Taylor & Francis Group LLC.
 5. Górecki Jarosław. 2015. „Maturity of ProjectManagement in Polish and Foreign Construction Companies”. Foundations ofManagement,Vol. 7: 71 – 82.
 6. Grajewski Piotr. 2007. Organizacja procesowa. Warszawa. PWE.
 7. Meredith Jack R., Samuel J.Mantel. 2000, ProjectManagement. JohnWiley & Sons. New York.
 8. Murray Andy, Mike Ward. 2007. „Improving project performance using the PRINCE2 maturity model (P2MM). Prince 2, The Stationery Office. London.
 9. ProjectManagement Institute, Inc. 2008. „Organizational ProjectManagement Maturity Model (OPM3®)”. Knowledge Foundation – 2nd Edition.
 10. Spałek Seweryn. 2014. „Branża maszynowa, budowlana i informatyczna w kontekście dojrzałości środowiska projektowego”. [W:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. t. 1. Opole.
 11. Trocki Michał (red.). 2012. Nowoczesne zarządzanie projektami.Warszawa. PWE.
dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr inż. Jarosław Górecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mgr inż. Mariusz Szewczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka

 bizon@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.15