Structure safety on the example of the steel structure of the mast antenna damage


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Dariusz Bajno,
Anna Rawska-Skotniczny

DOI: 10.15199/33.2016.03.17

Volume 523; Issue 3
Pages 54-55

Accepted for publication: 12.01.2016 r.

Paper presents an analysis of damage of the antenna mast, located in dense urban area. Thorough periodic inspection of the technical condition carried out detected a failure in inaccessible and invisible from the ground level locations. Repair of damaged items, as well as continued monitoring of the structure allowed the mast to protect against the tragic building disaster.
  1. Błaszczyński Tomasz, Maciej Szumigała, Łukasz Polus. 2014. „Analiza uszkodzeń dwóch stalowych wież antenowych oraz propozycja ich naprawy”. Materiały Budowlane 501 (5): 48 – 50.
  2. Niezgodziński Michał Edward, Tadeusz Niezgodziński. 2004. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo Techniczne.
  3. PN-EN 1990:2004. Eurokod. „Podstawy projektowania konstrukcji”.
  4. Urbańska-Galewska Elżbieta, Krzysztof Wilemborek. 2014. „Wpływ wprowadzenia normeuropejskich na konstrukcję wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych”. Materiały Budowlane 501 (5): 46 – 47.
  5. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414].
Dariusz Bajno, Ph. D., Eng. - Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu

Anna Rawska-Skotniczny, Ph. D., Eng. - University of Bielsko-Biala, Faculty of Materials, Building and Environmental Engineering

Dariusz Bajno, Ph. D., Eng.

bajno@iq.pl