Statistical quality control of precast concrete products


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.01

Skrzypczak Izabela. 2022. Statistical quality control of precast concrete products. Volume 597. Issue 5. Pages 3-6. Article in PDF file

Accepted for publication: 04.04.2022 r.

The use of prefabricated elements allows to shorten the investment implementation time, as well as to reduce the size of the construction site. Prefabrication allows for typing and modularization of construction elements, which enables serial production and reduces its costs. Due to the widespread use of prefabrication, competition in the building materials market requires manufacturing companies not only to offer high-quality products, but also a flexible pricing policy. The achievement of these aims is possible through the optimization of the production process, thanks to the use of statistical quality control at every stage of production, and the optimization of both the materials used and the quality of the precast products.
 1. Skrzypczak I, Buda-Ożóg L, Zięba J. Prezentacja. II Podkarpacka Konferencja Drogowa – Betonowe drogi w Polsce, Rzeszów. 29 listopada 2017.
 2. Lenart M. Metody statystyczne w kontroli odbiorczej prefabrykowanych elementów betonowych. Wisła: Dni Betonu; 2006. s. 997 – 1007.
 3. Skrzypczak I. Kontrola odbiorcza wyrobów betonowych według oceny alternatywnej. Krynica: 55 Konferencja Naukowa Krynica-Kielce; 2009. s. 745 – 762.
 4. Woliński Sz. Ocena jakości betonu metodami normowymi i według logiki rozmytej.Wisła: Dni Betonu; 2006. s. 1121 – 1131.
 5. Chung-Ho Ch. Economic design of Doge- -RomnigAOQL single sampling plans by variables with quadratic loss function. Tamkang Journal of Science and Engineering. 2006; 8: 313 – 318.
 6. PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną – Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią.
 7. PN-ISO 2859-0:2002 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 0. Wprowadzenie do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metodą alternatywną.
 8. PN-ISO 3951:1997 Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości; procedury i nomogramy.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 10. Instrukcja ITB nr 414/2006, Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wymagania, ITB Warszawa.
 11. Lenart M. Statystyczna kontrola odbiorcza betonowych wyrobów budowlanych metodą alternatywną. Materiały Budowlane. 2010; 451 (3): 54 – 58.
 12. Lenart M. Zapewnienie jakości produkcji prefabrykowanych wyrobów betonowych w świetle wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych. Wisła: Dni Betonu; 2010. s. 561 – 568.
 13. Czarnecki L. Beton według normy PN- -EN 206-1 – komentarz. Praca zbiorowa pod red. Czarnecki L., PKN i Polski Cement; 2004.
 14. PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
 15. PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 16. PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
 17. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0003-0978-3040

dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0003-0978-3040

izas@prz.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.01

Article in PDF file