Standardization in building acoustics – stage as of June 2018


Vol. 552 (8) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

A. Iżewska

DOI: 10.15199/33.2018.08.01

Volume 552: Issue 8
Pages 3-8
Accepted for publication: 27.06.2018 r.

This paper presents progress of national standardization in building acoustics. European and international PN-EN and PN-EN ISO standards are considered separately from national PN standard. Standards PN-EN and PN-EN ISO detail measurement and calculation procedures. National PN standards define requirements for acoustical properties of buildings and building materials. Also a review of CEN and ISO committees’ agenda is presented, regarding newdocuments and revisions of measurement and calculation procedures in line with the progress of knowledge.
Keywords: building acoustics; standardization; activities of the technical committees CEN/TC 126; ISO/TC 43/SC2, PKN-KT253; new polish standards.
[1] RozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami); ostatnia zmiana 14 listopada 2017 r., Dz.U. 2017. poz. 2285.
[2] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
dr Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska;

dr Anna Iżewska

a.izewska@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.01