Sound insulation – requirements specified by standards and control of their fulfillment


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Lech Misiewicz,
Elżbieta Nowicka

DOI: 10.15199/33.2016.08.08

Volume 528; Issue 8
Pages 30-31

Accepted for publication: 07.07.2016 r.

The requirements of people in relation acoustic comfort are very diverse. They depend on many factors. With regard to residential buildings notion of "satisfactory acoustic conditions" must take into account the need to provide a sense of intimacy, peace and security. Taking care of the appropriate acoustic quality of buildings, should result from compliance with applicable laws and be the responsibility of all participants in the construction process.

Keywords: sound insulation, acoustical requirements, acoustical assesment of building.
  1. Dulak Leszek. Ochrona przed hałasem w budynkach, dźwiękoizolacyjność i dźwiękochłonność, możliwość poprawy parametrów akustycznych. s. 399 – 436.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
  4. Szudrowicz Barbara. 2009. „Ochrona przed hałasem i drganiami w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Materiały
  5. Szudrowicz Barbara. 2006. „Wymagania akustyczne w stosunku do budynków mieszkalnych – stopień realizacji oczekiwań społecznych”. Materiały Budowlane 406 (8): 2 – 4.
  6. Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2012. Propozycja wprowadzenia zasad klasyfikacji akustycznej budynków o podwyższonej jakości akustycznej. 59 Otwarte Seminarium z Akustyki, Poznań-Boszkowo 247 – 250.
  7. Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka, Anna Iżewska, M. Mirowska. 2013. „Przygotowywane zmiany norm dotyczących akustyki budowlanej”. Materiały Budowlane 492 (8): 2 – 9.
  8. Szudrowicz Barbara. 2013. „Czy można zgodzić się na traktowanie wymagań akustycznych w budynkach jako wymagań drugiej klasy”. Materiały Budowlane 490 (6): 72 – 74
  9. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
Lech Misiewicz, MSc. Eng. - SOLBET Sp. z o.o. Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng. - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng.

e.nowicka@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.08