Directions of the amendment to the national standards for permissible levels of noise in rooms


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Elżbieta Nowicka

DOI: 10.15199/33.2016.08.09

Volume 528; Issue 8
Pages 34-35

Accepted for publication: 26.06.2016 r.

The article presents a brief directions of the amendment standard for permissible noise levels in residential and public buildings PN-B-02151-2. It explains the basics need to amend the substantive and discusses its scope. It presents in detail the scope of the comparison of test standards referenced in the current and revised version of the standard.

Keywords: noise in dwellings, requirements, measurement standards.
  1. Mirowska Marianna. 2007. „Hałas w budynkach – aktualizacja polskich norm”. Bezpieczeństwo Pracy (7-8): 16 – 19.
  2. Mirowska Marianna. 2013. Propozycja nowelizacji normy dotyczącej dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach. 16TH International Conference on Noise Control.
  3. PN-EN ISO 16032:2006. Akustyka. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach. Metoda dokładna.
  4. PN-ENISO10052:2007 (U). Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego. Metoda uproszczona.
  5. PN-87/B-02156.Akustyka budowlana.Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
  6. PN-87/B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  7. Szudrowicz Barbara, Marianna Mirowska, Elżbieta Nowicka. 2012. Kierunki nowelizacji krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej. 59. Otwarte Seminarium z Akustyki OSA.
Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng. - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng.

e.nowicka@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.09