Selected threats resulting from improper use of underground garages


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2019.03.15

Volume 559: Issue 3
Pages 67-68
Accepted for publication:  28.02.2019 r.

The intended use ofmulti-station underground garages is strictly regulated by Polish law. Unfortunately, the realities of living in densely urbanized cities make it a social consent to use such places for other purposes than originally planned. The article discusses fire risks resulting from non-compliance with regulations. Keywords: fire safety; multi-station underground garages; storage areas.
  1. NEN 6098:2010 Rookbeheersingssystem voor mechanisch geventileerde parkeer – garages.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (WT) z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. poz. 719 i Dz.U. z 2019 r. poz. 67).
  4. Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2015. Systemy wentylacji pożarowej garaży.Projektowanie, ocena, odbiór. Instrukcje,wytyczne, poradniki, ITB.
  5. Węgrzyński Wojciech, Paweł Sulik. 2016. „The philosophy of fire safety engineering in the shaping of civil engineering development”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 64, Iss. 4: 719 – 730.
  6. Wiśniewski Wojciech. 2017. Niebezpieczne graciarnie w garażach. Wspólnota mieszkaniowa.
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych;

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych;

p.sulik@itb.pl