Reflective insulation in the building walls


Vol. 524 (4) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

M. Piasecki,
M. Pilarski

DOI: 10.15199/33.2016.04.26

Volume 524; Issue 4
Pages 103-104
Accepted for publication: 24.02.2016 r.

The article presents the practical use reflective insulation in connection with traditional methods of isolation of building walls, in according to the present requirement of the value of thermal transmittance. The results of the calculation of building walls indicate the need to connect traditional insulation materials with reflective insulation as one of the direction to obtain sufficient insulation properties of building walls without significant increase their thickness.
  1. Czarnecki Lech, et al. 2012. „Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości.” Inżynieria i Budownictwo 68.1: 18 – 21.
  2. Firkowicz-Pogorzelska Katarzyna, Robert Geryło, Jerzy Andrzej Pogorzelski. 2010. „Opórcieplny systemów izolacji refleksyjnych.” Materiały Budowlane 449 (1): 53 – 55.
  3. Opracowania badawcze ITB (2014-2015) w programie Bisco Physibel.
  4. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
  5. PN-EN 16012+A1:2015-04 Izolacja cieplna budynków – Wyroby izolacji refleksyjnej – Określanie deklarowanych cieplnych właściwości użytkowych.
  6. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i element budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. poz. 926 z 13.08.2013 r.
Michał Piasecki, Ph. D., Eng. - Building Research Institute

Michał Pilarski, MSc., Eng. - Building Research Institute

Michał Piasecki, Ph. D., Eng.

m.piasecki@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.26